Grunnlånet skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye og brukte utleieboliger. Lånet skal bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke vil bli oppnådd.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, utbyggere, boligbyggelag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og stiftelser kan søke om grunnlån.

Hva kan du som privatperson få lån til?

Grunnlån kan gis til  

  • oppføring av nye boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø
  • utbedring av eksisterende boligmasse og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
  • kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper

Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. Dette kan være aktuelt i distrikter hvor det er vanskelig å få finansiering fra private banker. Det er en forutsetning at boligene nyttes som helårsboliger og at bygget ikke strider mot kravene i plan- og bygningslovgivningen. Husbanken kan gi grunnlån til spesialtilpasning av boliger for funksjonshemmede. I slike tilfeller kan Husbanken også tilby råd og veiledning.

Husbanken kan gi grunnlån til tiltak som bedrer tilgjengeligheten til og i eksisterende boliger. Mulighetene i det enkelte prosjekt må utnyttes best mulig for å oppnå tilgjengelighet for bevegelses- og orienteringshemmede. Husbanken vurderer særskilt boliger for funksjonshemmede som trenger spesialtilpasning. Det blir tatt hensyn til spesielle behov og livssituasjon.

Hvordan søke?

Stange kommune og Husbanken tilbyr samarbeid med lånesøkeren i prosjekteringsfasen for å gi forutsigbarhet når det gjelder kvalitetstiltak, prisnivå og størrelse på lånet. Samarbeid gir også rask behandling av den endelige lånesøknaden. Søknadsskjema finner du ved å benytte linken til høyre eller kontakte informasjonssenteret i Rådhuset.