setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger, som for eksempel opptrening i dagliglivets gjøremål eller gjenvinning av tapte funksjoner. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering for eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten.

StART (Stange Ambulerende Rehabiliteringsteam) kombinerer dagrehabilitering og hjemmerehabilitering ut i fra den enkeltes funksjon  og livssituasjon. Ett av kriteriene er brått fall i funksjonen ved sykdom eller skade.

Døgnrehabilitering ved Ottestad helse- og omsorgssenter er for brukere med behov for rehabiliteringstjenester som ikke kan ivaretas i hjemmet, for eksempel stort hjelpebehov, behov for intensiv innsats og medisinske kompikasjoner.