webcollage - næringStange kommune har valgt å organisere sin næringslivsservice med en egen næringssjef, samt gjennom Hamarregionen Utvikling (HRU) og Hedmarken Landbrukskontor (HLK). I tillegg er det opprettet et næringsråd i Stange kommune.

Næringssjefen har det overordnede ansvaret for næringsutvikling i Stange kommune og har oversikt over ledige næringsarealer i kommunen. Han jobber for å legge til rette for utvikling av eksisterende og rekruttering av nye bedrifter i kommunen.

Hamarregionen Utvikling er kommunen førstelinjetjeneste for næringsetablering og gir gratis konsultasjon og veiledning til deg som ønsker å starte bedrift. De har også oversikt over mulige støtteordninger.

Stange næringsråd

Stange næringsråd er opprettet for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune og støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører.

Rådet ledes av Helmik Slora Kristiansen helmik.kristiansen@stange.kommune.no Mobil: +47 470 28 618

Sekretariat for rådet er HRU/Berte Sollerud Helgestad, e-post: berte@hamarregionen.net, tlf.: 995 12 512.

Mer info om rådet finner du her.

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan, vedtatt av kommunestyret i Stange i februar 2015, er utarbeidet av en næringspolitisk arbeidsgruppe i kommunen. Planen sier noe om forutsetningene for næringsarbeidet i kommunen, og gir samtidig en orientering over ulike roller og ansvar i forbindelse med næringsutviklingsarbeidet.

Strategisk næringsplan kan leses her.

Hedmarken Landbrukskontor

Hedmarken Landbrukskontor er en interkommunal tjeneste som bistår og gir råd til landbrukssektoren. 

Hamarregionen Utvikling

Hamarregionen Utvikling (HRU) er et interkommunalt selskap som jobber for vekst og utvikling i næringslivet i Stange, Løten og Hamar. HRU skal være idéskapende, initiativtakende og koordinerende, og i tillegg til næringssjefen fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen.

Selskapet er finansiert av tilskudd fra kommunene, medlemsavgift for de deltakende bedriftene og av prosjektmidler som kommer fra oppdragsgivere/kunder som kjøper tjenester. Hamarregionen Utvikling ledes av et styre. Næringslivet er også representert i selskapet.

Blant oppgavene til HRU er:

  • Innbyggerrekruttering
  • Profilering av regionen utad, blant annet mot Osloregionen
  • Veiledning av gründere og etablerere (førstelinjetjeneste)
  • Skape og drifte nettverk, møteplasser og gi kompetansepåfyll (gründerkafe, næringstreff og «Hei-møter» m.m.)
  • Gjennomføring av ulike aktiviteter, som for eksempel  Arena Innlandet og Bolyst
  • Klyngeforsterkning og innovasjonsarbeid
  • Formidling og oversikt over næringsarealer
  • Drift av ulike prosjekter tilknyttet blant annet Interreg

Les mer på Hamarregionen her......