Fastsatt planprogram

Stange kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I samsvar med krav i Plan- og bygningsloven (2009) §4-1 er det utarbeidet et planprogram som skal redegjøre for innhold og gjennomføring av planarbeidet. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten. Dette planprogrammet er et forarbeid til en arealdel som skal være en fysisk og juridisk bindende plan for den arealmessige utviklingen i Stange kommune de neste 12 årene. Den vil først og fremst gjelde disponering av arealer og aktiviteter knyttet til disse, samt andre fysiske forhold, på en slik måte at kommunale, regionale og nasjonale planer og føringer blir ivaretatt. Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelen (vedtatt 18.6.2014) og til sammen utgjør disse kommuneplanen. I samfunnsdelen ble det gjort et grundig utrednings- og medvirkningsarbeid som det kan trekkes veksler på og bygges videre på i arbeidet med arealdelen. Det er en logisk og sterk sammenheng mellom de to planene. Planperiode for kommuneplanens arealdel er 12 år med rullering i hver kommunestyreperiode, altså etter intensjonen hvert 4.år. Planutvalg og kommunestyre skal involveres i planarbeidet. Selve planarbeidet med innspill, vurdering, utredninger og involvering gjøres i 2017 og 2018, før planmaterialet sammenstilles og produseres før høring. Det legges opp til at kommuneplanens arealdel skal førstegangsbehandles våren 2019, før høring og sluttbehandling.

Last ned planprogrammet her

Her kan du se innspill som er kommet til kommuneplanens arealdel