Tilskuddet

God drenering vil være avgjørende for matproduksjonen de kommende år, men er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til klimaendringene som kommer med mer regn. Drenering vil bidra til god vannkvalitet og godt vannmiljø ved å redusere faren for erosjon.

Midler til drenering av jordbruksjord fordeles fylkesvis etter areal.

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke om tilskudd til drenering. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskuddet er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000 kr per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kr per løpemeter grøft, begrensed oppad til 2000 kr per dekar.

Søknaden

Søknaden skal sendes til kommunen der arealet som skal dreneres ligger. Det skal søkes på eget skjema. Med søknaden skal du også levere plan for drenering med kart, og beskrivelse av tiltaket, samt miljøvurdering av tiltaket.

Skjemaene kan du laste ned fra denne siden.

Det er løpende søknadsfrist.

Ved spørsmål om ordningen og innsending av søknad om tilskudd, ta kontakt med:

Arild B. Wennersgaard - 62 56 24 27/ 924 66 791 - abw@stange.kommune.no