I utredningsrapporten fra 2014 ble det foretatt en gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester (Deloitte 2014). Med utgangspunkt i forslag fra utredningen, ble det igangsatt en prosess for å se nærmere på Stange kommunes bruk av sykehjemsplasser og med det også dagens funksjonsinndeling av omsorgssentrene i Stange og i Ottestad.

Selve funksjonsinndelingen handler ikke om endring av innholdet i tjenestene. Formålet er at en samling og spissing av tilbud og kompetanse vil gi mer robuste fagmiljø. Det legges også til rette for mer enhetlig bruk av fag- og spesialkompetanse. Dette vil komme pasientene til gode ved å gi bedre kvalitet på tjenestene gjennom en mer optimal bruk av fagressurser/personale. 

Det konkrete arbeidet knyttet til funksjonsinndeling av omsorgssentrene ble startet i oktober 2015.

Informasjon og medvirkning er gjennomført på systemnivå. Brukermedvirkning ivaretas på individnivå rundt de pasientene som blir direkte berørt av flytting. Før flytting av enkeltpasienter skal det gjøres en helhetlig vurdering av pasientens situasjon. Helsepersonell er ansvarlige for de helsefaglige vurderingene som sammen med pasientens og pårørendes synspunkter danner grunnlaget for en beslutning om eventuell flytting.

I styringsgruppemøte 18.mars knyttet til funksjonsinndeling mellom helse og omsorgssentrene ble det besluttet at Stange kommune skal organisere tjenesten på følgende måte fra 1.juni 2016:

Funksjonsinndeling helse og omsorgssentrene

Totalt antall sykehjemsplasser i Stange kommune144
Langtidsplasser109 (inkl. 38 demensplasser)
Korttidsplasser35 (inkl. 5 demensplasser)
Reduksjon fra dagens antall8
Antall plasser i heldøgnsbemannet omsorgsbolig
(Vallset bofellesskap og Stange HO-senter)
18