Innkalling Årsmøte for Vallset skole FAU

Tid: Mandag 05. juni kl 18.30 – 19.30

Sted: Vallset skole, Hjørnerommet

Saksliste

 1. Valg av ordstyrer og møtereferent

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Godkjenning av årsberetning og regnskap

 4. Gi FAU fullmakt til å bevilge midler

 5. Gi FAU fullmakt til å velge representanter i skolens samarbeidsutvalg, skolens skolemiljøutvalg, samt kommunalt foreldreutvalg.

 6. Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet sendes FAU-leder innen 29.05.17.

  6.1 Endring og godkjenning av vedtekter v/ FAU

 7. Honorar til leder, kasserer og sekretær

 8. Avslutning

Foreldrerådetes årsmøte er åpent for alle foreldre, og vi ønsker alle hjertelig velkommen. Representantene fra FAU har møteplikt.
 

Med vennlig hilsen

Vallset Skole FAU.


Ekstraordinært årsmøte Vallset skole FAU 9. januar 2017

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Vallset skole FAU.

Hovedsak for årsmøtet er valg av ny kasserer.

Dato: 9. januar 2017 kl 18

Sted: Hjørnerommet Vallset skole

SAKSLISTE

 1. Valg av ordstyrer og referent

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Valg av kasserer

 4. Eventuelt.


"Kvalitet i Stangeskolen" - åpent møte 6. september

 
Det politiske arbeidsutvalget inviterer til åpent møte om skolestrukturen i Stange. Møtet  er i kommunestyresalen, Stange Rådhus kl 1800
 
 

Lekser – trenger vi det da?

Vårseminar med Thomas Nordahl, Vallset skole 20. april (1800-2000).

Lekser er et stadig aktuelt tema, og flere stiller spørsmål ved om vi egentlig trenger lekser. Noen politikere og skoler vil droppe hjemmeleksene helt, og mener elevene lærer best ved å øve med lærere på skolen. Skal vi tro forskning er det jentene som har størst utbytte av lekser mens guttene ser ut til å lære mindre av hjemmearbeid. I en travel hverdag ville nok mange foreldre satt pris på om leksene ble unnagjort på skolen, men vil det være like bra for ungenes læring?

Sammen med professor Thomas Nordahl besvarte vi spørsmålene: Hva er gode, og hva er dårlig lekser? Er det forskjell på gutter og jenter, og hva betyr det i så fall når skolen skal gi og rette lekser? Hvilken rolle bør foreldre ha i barnas læring og utvikling i skolen?

Her finner du presentasjoner fra seminaret:
Spørreundersøkelse om lekser i Stangeskolen.
Presentasjon av Thomas Nordahl.

Notat om riktig bruk av lekser


Dialogmøter om skolestruktur

Første runde med dialogmøter om skolestruktur ble gjennomført våren 2016. Rådmann legger frem sin rapport med anbefalinger i løpet av høsten, og nye dialogmøter vil bli gjennomført.

Grunnlaget for diskusjon er rapporten fra Telemarksforskning og Stange kommunes tilstandsrapport for grunnskolen. Se mer informasjon om dialogmøtene her