Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være meget interessant samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Les mer om hvordon du kan søke om å bli meddommer her.....

Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. Du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Stange kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Hva er en meddommer?
Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Både i tingretten og lagretten deltar lekdommere ved  behandling av straffesaker.

Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. I avgjørelsen teller stemmene til meddommere like mye som fagdommernes.

I tingretten
Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to meddommere som sammen med en fagdommer skal dømme i straffesaker.

I lagmannsretten
Lagmannsretten behandler anker over straffesaker avsagt av tingretten.
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du er en av fire meddommere som sammen med tre fagdommere skal dømme i straffesaker.
Når lagmannsretten behandler skyldspørsmål i straffesak med strafferamme på mer enn seks års fengsel, settes retten med tre fagdommere og ti lekdommere.

Får jeg betalt for å møte?
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt.

Den som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges fram en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr. 250 for hver dag som går med til å møte i retten.

Selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap.

Les mer på http://www.domstol.no/meddommer