Hvem er vi?


Marit Strømstad (fagleder)
Tove Mette Lystad Granli

Klikk HER for å lese mer om oss.


Vi tilbyr:

Vi tilbyr samtaler med utgangspunkt i den enkeltes egen opplevelse av hva som er vanskelig og hva man ønsker hjelp til.  Samtalene kan være i form av hjemmebesøk eller på kontoret i Stangehjelpa.Temaer vi arbeider med omfatter hele spekteret av livstemaer som:

- Selvfølelse, forståelse av egen psykisk fungering, arbeid med følelser og tanker, mestring av angst og depresjon, bearbeidelse av hendelser og traumer i  livshistorien, psykoterapi
- Mestring og omstilling som følge av fysisk sykdom og redusert funksjon
- Sorgarbeid
- Ernæring, fysisk aktivitet, forhold til rusmidler og medikamenter
- Vansker i familiære eller andre relasjoner
- Ensomhet, behov for økt nettverk, aktivitet og innhold i tilværelsen
- Behov for endringer i bolig
- Behov for oppfølging og hjelp i forhold til fysisk helse og sykdommer, henvisninger til andre instanser
Hjelpen gis i form av hjemmebesøk eller på kontoret i Stangehjelpa
- Individuelle samtaler for problemløsning, endringsarbeid, rådgivning og terapi/behandling
- Deltakelse på kurs i Stangehjelpa; angstmestring,  depresjonsmestring, yoga,
- Aktiviteter på Stangehjelpa Aktivitetshus Meieriet.
- Parsamtaler, familiesamtaler
- Pårørendehjelp og rådgivning
- Veiledning og samarbeid med øvrige kommunale instanser som hjemmesykepleie, sykehjem, fysio-ergoterapi, demensteam, dagaktivitetstilbud i kommunen, søknad om omsorgsbolig, avlastning
- Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste, ansvarsgrupper, koordinere tjenseter, Frivilligsentral, besøkstjeneste
- Foredrag om psykisk helse og eldrefasen for lag og foreninger
 

Vårt hovedfokus:

Alderdommen er en av livets viktigste faser, og en normalfase i livet. Man blir ikke en annen person som eldre.  Man har de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi. Vi ønsker å bidra til at synet på aldring og eldre får økt status, og respekt for den verdien som ligger i et levd liv.

Det er imidlertid livets gang og normalt at eldrefasen også byr på nye utfordringer av både sosial og helsemessig art. Det kan være at ektefelle/partner, venner og kjente faller fra, og helsemessige utfordringer og sykdommer kan melde seg.  Eldrefasen vil derfor kunne kreve at den enkelte evner å omstille seg både på det psykiske og praktiske plan. Det er viktig å motvirke ensomhet og finne aktiviteter og innhold i tilværelsen.

For eldre er det derfor viktig å fokusere på den psykiske helsen og ruste opp denne, siden det er vår psyke som skal takle alle andre utfordringer og eventuelle belastninger som måtte komme.  Forebygging og å være i forkant er derfor viktig, og ikke vente til problemene har vokst seg store. Ofte kan det være til stor hjelp å ha noen å snakke og tenke høyt sammen med for å få tak i egne ønsker og muligheter for å gripe situasjonen fatt.

Vi ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som også denne fasen av livet gir.
Det er ønskelig at den enkelte selv tar kontakt, og gjerne være i forkant før problemene har vokst seg for store. Det er ikke nødvendig med diagnose. 

Vår erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger som gjør at man kan få flere, gode, eldre år. 


Eksterne ressurser:

Nasjonal kompetansetjeneste, Aldring og Helse  http://www.aldringoghelse.no