Hendelser som utløser psykososial krisehjelp er situasjoner av ekstraordinær og plutselig karakter. Dette kan være direkte tap (eks. selvmord, drap, uventede dødsfall), direkte trusler (trussel om vold eller drap, utagerende personer som drapstruer) ulykker / nestenulykker eller tilskuersituasjoner.

Det er viktig å presisere at psykososial krisehjelp i kommunen ikke er en blålystjeneste. Denne funksjonen har politi, ambulanse og brannvesen (og til dels prest). Det er disse tjenestene som kontakter psykososialt kriseteam når de vurderer at det er behov for det. Det psykososiale kriseteamet møter altså ikke opp på et åsted uten at det har blitt tilkalt. Det er også viktig å presisere at på kveld på hverdager har det psykososiale kriseteamet ikke beredskap til å rykke ut.

Psykososialt kriseteam i Stange kommune er underlagt Stangehjelpa, men ressurser fra andre tjenester bidrar inn i gruppa.

Når man trenger psykososial krisehjelp ringer man nummeret 908 05 567

Hverdager dagtid
På hverdager mellom 08.00 og 15.30 (16 på fredager) blir man automatisk viderekoblet til Stangehjelpa. Beskjed vedrørende hendelsen vil da bli brakt direkte til leder av Stangehjelpa eller koordinator for kriseteamet som koordinerer innsatsen videre.

Hverdager kveld
Etter 15.30 på hverdager blir man automatisk viderekoblet til Høgmyr omsorgsboliger. Her kan man legge igjen informasjon og drøfte hendelsen, men på kveldstid på hverdager er det ikke ressurser til å rykke ut. Høgmyr vil da kontakte Stangehjelpa påfølgende morgen som iverksetter krisehjelp.

Helg
Fra fredag kl 16.00 til mandag morgen kl 08.00 blir man automatisk viderekoblet til det Interkommunale kriseteamet, som er et samarbeid mellom Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Det rykkes ut i helgene ved behov. Det Interkommunale kriseteamet overfører all informasjon til Stangehjelpa mandag morgen 08.00 som koordinerer innsatsen videre og overtar arbeidet.

Ansvar
Thilla M. N. Lerberg er ansvarlig virksomhetsleder. Avdelingsleder for Stangehjelpa, Birgit Valla, har det daglige ansvaret for den kommunale psykososiale krisehjelpen. Solveig Bækkevold som er ansatt i Stangehjelpa, koordinerer arbeidet i det psykososiale kriseteamet.