Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • skolebok

  Skolestrukturdebatt - dialogmøter 2017

  22.12.2016Det politiske arbeidsutvalget inviterer til en ny runde med dialogmøter om skolestrukturdebatten i januar 2017.
 • skolesekker

  Anbefaling til ny skolestruktur i Stange kommune

  01.11.2016Det er rådmannen som nå legger frem sin anbefaling til framtidig skolestruktur. Anbefalingen sendes på høring og alle kan komme innspill innen 10.februar 2017.
 • skolebok

  Skolestruktur - Fase 2

  02.02.2016Kommunestyret har startet et arbeid for å vurdere om dagens skolestruktur er egnet for å sikre Stanges barn og unge et framtidsrettet kvalitativt skoletilbud, blant annet med tanke på nye kompetansekrav for lærere som nylig ble innført.
 • Skoleelev og lærer. Foto Frank Holm

  Skolestruktur - Fase 1

  22.01.2016I den første fasen ble det gjort en konsekvensutredning av mulige endringstiltak.

Skolestrukturen - utredningsarbeid

Kommunestyret har vedtatt å utrede dagens skolestruktur i Stange. Utredningsarbeidet er inndelt i ulike faser.

Fase 1, 2014:

Konsekvensutredning av mulige endringstiltak, en utredning og anbefaling av Telemarksforsking. I utredningen ble det gjort rede for fire ulike perspektiver: pedagogisk, økonomisk, organisatorisk og samfunnsmessig. Rapporten ble ferdigstilt i slutten av juni 2014. 

Fase 2, 2016:

Kommunestyret opprettet en politisk arbeidsgruppe som består av alle politiske partiers gruppeledere. Den politiske arbeidsgruppa har ansvar for å gjennomføre dialogmøter. Et politisk arbeidsutvalg er valgt bestående av ordfører Nils A. Røhne, Øyvind Hartvedt, Aasa Gjestvang og Erik Ringnes.

Den politiske arbeidsgruppa inviterte til 4 dialogmøter i henholdsvis Stange sør, Romedal, Stange og Ottestad våren 2016

I sine dialogmøter med skolekretsene la arbeidsgruppa blant annet til grunn innhentet underlag fra Telemarksforsking, kommunens tilstandsrapporter og annet relevant materiale. Det skal også trekke på arbeidet med kommunedelplan for oppvekst og de ambisjonene som ligger til grunn for dette arbeidet.

Fase 3, 2016/2017:

Rådmannen gjennomførte et utredningsarbeid i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak i sak 139/12. Rådmannens utredning ble lagt ut på høring 1.november 2016, med høringsfrist 10.februar 2017. Rådmannens anbefaling kan leses her. 

Den politiske arbeidsgruppa inviterte til 4 dialogmøter i henholdsvis Stange sør, Romedal, Stange og Ottestad i løpet av januar 2017. Rådmannens presentasjon fra disse møtene kan leses her.

Politisk vedtak, 2017:

Det legges opp til politisk behandling og vedtak i løpet av første halvår 2017. Saksprotokoller fra politisk behandling kan leses her

Kommunestyrets vedtak, 22.3.2017:

1. Stange ungdomsskole og Romedal ungdomsskole slås sammen og lokaliseres til Stange. Rådmannen bes utrede og komme med forslag til etterbruken av Romedal ungdomsskole raskt, herunder fortsatt bruk av svømmehallen til skoleformål og fortsatt bruk av Romedal skole til kulturformål. 

2. Barneskolestrukturen i Stange og Romedal ungdomsskolekretser opprettholdes. 

3. Vedtatte endringer i dagens skolestruktur (ungdomsskolene) følges opp med egen sak om endringer i forskrift for skolekretsgrenser i Stange. 
 

Sist endret: 27.03.2017
|
|
|