Kommunestyret har vedtatt å utrede dagens skolestruktur i Stange. Utredningsarbeidet er inndelt i ulike faser.

Fase 1, 2014:

Konsekvensutredning av mulige endringstiltak, en utredning og anbefaling av Telemarksforsking. I utredningen ble det gjort rede for fire ulike perspektiver: pedagogisk, økonomisk, organisatorisk og samfunnsmessig. Rapporten ble ferdigstilt i slutten av juni 2014. 

Fase 2, 2016:

Kommunestyret opprettet en politisk arbeidsgruppe som består av alle politiske partiers gruppeledere. Den politiske arbeidsgruppa har ansvar for å gjennomføre dialogmøter. Et politisk arbeidsutvalg er valgt bestående av ordfører Nils A. Røhne, Øyvind Hartvedt, Aasa Gjestvang og Erik Ringnes.

Den politiske arbeidsgruppa inviterte til 4 dialogmøter i henholdsvis Stange sør, Romedal, Stange og Ottestad våren 2016

I sine dialogmøter med skolekretsene la arbeidsgruppa blant annet til grunn innhentet underlag fra Telemarksforsking, kommunens tilstandsrapporter og annet relevant materiale. Det skal også trekke på arbeidet med kommunedelplan for oppvekst og de ambisjonene som ligger til grunn for dette arbeidet.

Fase 3, 2016/2017:

Rådmannen gjennomførte et utredningsarbeid i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak i sak 139/12. Rådmannens utredning ble lagt ut på høring 1.november 2016, med høringsfrist 10.februar 2017. Rådmannens anbefaling kan leses her. 

Den politiske arbeidsgruppa inviterte til 4 dialogmøter i henholdsvis Stange sør, Romedal, Stange og Ottestad i løpet av januar 2017. Rådmannens presentasjon fra disse møtene kan leses her.

Politisk vedtak, 2017:

Det legges opp til politisk behandling og vedtak i løpet av første halvår 2017. Saksprotokoller fra politisk behandling kan leses her

Kommunestyrets vedtak, 22.3.2017:

1. Stange ungdomsskole og Romedal ungdomsskole slås sammen og lokaliseres til Stange. Rådmannen bes utrede og komme med forslag til etterbruken av Romedal ungdomsskole raskt, herunder fortsatt bruk av svømmehallen til skoleformål og fortsatt bruk av Romedal skole til kulturformål. 

2. Barneskolestrukturen i Stange og Romedal ungdomsskolekretser opprettholdes. 

3. Vedtatte endringer i dagens skolestruktur (ungdomsskolene) følges opp med egen sak om endringer i forskrift for skolekretsgrenser i Stange.