VEDTEKTER FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG -  OTTESTAD UNGDOMSSKOLE

§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet er foreldrenes stemme mot skolen, lokalsamfunnet og styrende organer i kommunen.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§3 – Valg av foreldrekontakter
Hver klasse skal velge to foreldrekontakter og to vararepresentanter av klassens foresatte. Av disse skal èn av foreldrekontaktene, med vara, velges til FAU.
Valget skal foretas på et foreldremøte. Vararepresentantene rykker automatisk opp som neste års klassekontakter, og samtidig velges ny vararepresentant. De som velges som FAU-representanter i 9.klasse bør fortrinnsvis sitte i to år. Dette gjelder spesielt nestleder som normalt blir leder i 10. klasse om leder går ut sammen med eleven.

§ 4 - Møter
FAU konstituerer seg på det første møte og fordeler verv som leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg velges representant(er) til skolens samarbeidsutvalg (SU), representant(er) til skolens miljøutvalg, representant(er) til kommunalt foreldreutvalg og representant til 17. mai komiteen i Ottestad.  
FAU har møte ca hver 6/7. uke, når forholdene tilsier det, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Møtesyklus legges inn i årets handlingsplan og justeres etter behov.

§ 5 - Komiteer
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. FAU har det overordnete ansvar for komiteen(e).

§ 6 – Oppgaver
FAU skal vedta en årlig handlingsplan, som skal bygge på følgende punkter:

  • Jobbe for et godt skolemiljø i samarbeid med rektor og skolens ansatte
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere temabaserte samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen, lokalsamfunnet, politisk og administrativt nivå i kommunen.
     

§ 7 - Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode.

§ 8 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).


Utarbeidet og revidert siste gang høst 2017.