Spørsmål: Hva betyr den oransje sonen på kartet?

Svar: Den oransje sonen er utredningskorridor og det er innenfor den det skal søkes etter trasékorridor for ny jernbane. Det kan bli flere enn én trasékorridor og dette vil komme som en anbefaling i optimaliseringsrapporten som presenteres av jernbaneverket i november. I Stange vil det bli informert om denne rapporten den 2.desember 2015.


Spørsmål: Hva er forskjellen på utredningskorridor og trasekorridor?

Svar: Utredningskorridoren (den oransje sonen) er et stort område og innenfor denne letes det etter muligheter for framføring av jernbanen som oppfyller tekniske og andre krav. I Hamar er det 3 utredningskorridorer, i Stange er det én med varierende bredde.  Den eller de aktuelle traseene innenfor utredningskorridoren omtales som trasékorridor. Den er vesentlig smalere enn den brede oransje sonen, men bredere enn ferdig utbygd jernbane vil bli. Aktuelle trasekorridorer vil bli presentert i optimaliseringsrapporten i november. Det er innenfor trasekorridorene hvor det vil bli gjort grundigere undersøkelser og full konsekvensutredning for å finne den best mulige traseen.


Spørsmål:  Huset mitt ligger innfor den oransje sonen? Skulle gjerne ha bygd ny garasje(eller skiftet tak, utvidet terasse el.l) . Kan jeg gjøre det?

Svar:  Du kan i utgangspunktet bygge garasje eller gjøre andre bygningsmessige tiltak, så lenge det ikke er innført bygge- og deleforbud. Det er det ikke gjort nå. Dersom huset ditt ligger sånn til at det blir innløst, har du rett på erstatning og taksten tar vanligvis utgangspunkt i markedsverdi slik at du vil få den summen som eiendommen er verdt i markedet, -med eller uten ny garasje. Du må selv vurdere om du ønsker å utføre bygningsarbeidet.


Spørsmål: Når blir innløsning av boliger bestemt? 

Svar:  Det er først i forbindelse med reguleringsplan at det avklares hvilke eiendommer som blir innløst. I løpet av reguleringsperioden tar jernbaneverket kontakt med berørte enkeltpersoner og starter prosessen med eventuell  innløsning. Selve overdragelsen forutsetter en ferdig vedtatt reguleringsplan.  Reguleringsplanarbeidet starter trolig umiddelbart etter vedtatt kommunedelplan, altså tidlig i 2017. Dette arbeidet kan ta 1 til 2 år.


Spørsmål: Mange i gata vår er urolige for hva planleggingsarbeidet og jernbaneutbygginga kan ha å si for oss. Hvordan får vi informasjon? Går det an å få til et møte med noen som har noe greie på dette?

Svar:  Da anbefales det i gata eller grenda å be om å bli invitert som interessentgruppe til åpen jernbanedag i Stange den 2. desember. Hvis dere er representert av en velforening er det naturlig at den ber om et møte på vegne av dere, eller dere kan peke ut et par representanter som kan representere dere. Dere kan kontakte IC-prosjektet i jernbaneverket direkte eller så kan kommunens representant bistå.


Spørsmål: Når kommer egentlig den nye jernbanen? 

Svar: Den skal være bygd fram til Hamar i 2024. Det er ikke bestemt når de ulike parseller skal bygges.


Spørsmål: Hva skjer med gammel jernbane som etter hvert tas ut av bruk?

Svar: Det er ikke bestemt enda, men avklares i forbindelse med reguleringsplan.