Solvin er en fulldelt skole i Romedal. Skolen har et fint uteområde, som gir gode muligheter for allsidig
lek og fysisk aktivitet., Skolens mandat er formalisert og nedfelt i Opplæringsloven §11, formålsparagrafen og konkretisert i Kunnskapsløftet 06 generell del. Skolens hovedoppdrag i hht strategisk skoleplan har som hovedmål, godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for alle våre elever. Åpenhet, trygghet og tillit er overordnet grunnverdier som skal, prege vår daglige drift. Virksomheten jobber tverretatlig og etterstreber kontinuerlig godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartner.

Skolens visjon: Solvin skole skal være et godt sted å være - For å lære.

Solvin skole vil jobbe aktivt for et trygt og trivelig skolemiljø. Lese, skrive og matematikkferdigheter er satsingsområder, sammen med skole - hjem samarbeid og fokus på økt læringsutbytte.

Alle elever har tilgang til It's learning. Skolens digitale læringsplattform. Dette er en viktig del av skolens satsing på digitale ferdigheter. Vi oppfordrer alle foreldre til å logge seg på jevnlig slik at de blir kjent med elevens elektroniske klasserom og ryggsekk.

Send gjerne en epost til nettansvarlig med ideer til innhold som skal legges ut på hjemmesiden.