Opplæringen må være tilpasset den enkelte deltaker og helst må den være knyttet direkte opp mot arbeid eller utdanning. God kvalitet i opplæringen er viktig for den enkeltes måloppnåelse, og opplæringen må komme i gang så tidlig som mulig. 

Norskopplæring gis til deltakere i introduksjonsprogram, og til rett og plikt-elever.

  1. Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for deltakere i introduksjonsordningen, og tiltak som bidrar til kvalifisering for arbeid eller videre utdanning, herunder språk- og arbeidspraksis i offentlige eller private virksomheter.

  2. Språkopplæring i norsk med samfunnskunnskap for personer med rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap (rett og plikt-elever)