Foreslåtte satsingsområder for kommunedelplan for oppvekst

I planprogrammet er "oppvekstshuset" brukt som en gjennomgående metafor for å visualisere hvilke tema kommunedelplan for oppvekst skal omhandle, hvilke føringer og premisser som skal ligge til grunn for planen og hvilke mål og verdier barnehager og skoler skal bygge på. (Se vedlegg nr. 1 i forslag til planprogram). Rommene i oppveksthuset inneholder de 4 områdene vi foreslår at oppvekstplanen skal prioritere.

Inkludering, danning og kunnskapsutvikling sees som ”bærebjelken” i oppveksthuset. Inkludering må sees ut fra en bred innfallsvinkel: ”det tar en hel bygd å oppdra et barn”

Dette er en høring på planprogrammet (plan for planen). Rådmannen ønsker tilbakemelding på hele planprogrammet, men ber spesielt om innspill på:

  1. Vi ønsker tilbakemelding på de foreslåtte satsingsområdene (samarbeid, barnehage- og skolekultur, ledelse, kompetanse og utvikling). Spørsmålet er om disse vil kunne møte de utfordringene oppvekstsektoren har framover.
     
  2. Er sammenhengen i det 13 - årige skoleløpet godt nok ivaretatt i planprogrammet? Eventuelle forslag til forbedringer.

Informasjon om høringen

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Stange rådhus, Stange bibliotek og på kommunens hjemmeside.

Uttalelser til planforslaget kan sendes til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, innen 14.01.2015. Merk innspill med referansenummer: 14/1172

Kontaktperson Venke Nystuen: venke.nystuen@stange.kommune.no