Arbeidsmiljøprisen for Innlandet for 2014 tildeles: Ottestad helse- og omsorgssenter i Stange kommune.

Begrunnelse

Ottestad helse- og omsorgssenter har etablert et velfungerende partsamarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

Ottestad helse- og omsorgssenter har ca. 100 ansatte. Der er medarbeidere som kjennetegnes med sin positivitet og gode holdinger, samt helsefremmende ledere som legger vekt på arbeidsglede, trivsel og utvikling for alle ansatte. De har fokus på nærvær og de jobber etter: "Arbeidsmiljø er ferskvare og vi må holde fokus hele tiden"!

Bedring av arbeidsmiljøet har de jobbet med over tid, og det fikk skikkelig medvind fra 2011 da nærværsarbeidet ble satt i fokus. Blant annet har sykefraværet gått ned fra 21% i 2009 til, 7,45% i 2013!

Nærværsarbeidet i  2011 startet opp på alle avdelingene. Det var fellessamlinger med Bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivsenteret. Det ble utarbeidet nærværsfaktorer som gjelder for alle, og der alle ansatte hadde vært med og jobbet fram hvilke nærværsfaktorer som var viktig. Gjennom en prosess ble det valgt ut 6 nærværsfaktorer som skulle (og ble) styrende for arbeidet på de ulike avdelingene. Det ble valgt to overordna faktorer: Respekt og Selvledelse. 

Det ble videre nedsatt en egen nærværsgruppe som skulle være pådrivere i dette arbeidet. Gruppa har jobbet med flere konkret tiltak for å styrke nærværet; alt fra hilseprosjekt til gledeskort på jobben. Et gledeskort er små "visittkort" som ansatte kan glede hverandre med: Eksempel: "Bryr med om deg", "Takk for at du respekterer meg" og "Takk for at du tok ansvar". Nærværsgruppa har avholdt ulike samlinger for ansatte, også med positive bidrag fra eksterne aktører.

Virksomhetsleder tar også ansvar for nærværsarbeidet, og har vært opptatt av at ledere, medarbeidere og nærværsgruppa har fokus på både kontinuerlighet og langsiktighet i dette arbeidet. Virksomhetsleder bruker selv nærværsfaktorene aktivt i sin lederadferd, ikke minst for at medarbeidere skal føle seg inkludert på arbeidsplassen. Virksomhetsleder er opptatt av å være synlig, og det gjøres blant annet ved å gå rundt hver morgen til avdelingene, høre på rapporter og hva de ansatte har å jobbe med i hverdagen. I tillegg har leder møter hver uke med nattevaktene kl. 07.00. Leder bruker mye observasjon, lytting og refleksjon !

Gjennom denne måten å jobbe på får leder også innsyn i hvilke interesser og ønsker ansatte har knyttet til arbeidsoppgaver og utviklingsarbeid. Dette er med på å bidra til "Rett person på rett plass"

Medarbeiderne får og tar ansvar for arbeidsmiljøet. Det er lagt vekt på myndiggjorte medarbeidere gjennom involvering og selvledelse. De tar selvstendige initiativ, sier fra og bidrar til konstruktive løsninger.

Helse- og omsorgssenteret har de hjelpemidlene de trenger for å utføre pasientrettet arbeid som er avlastende for medarbeiderne. De ønsker å implementere velferdsteknologi i sin virksomhet. 

Ottestad helse- og omsorgssenter er også et Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark. Dette innebærer masse muligheter for fagutvikling. De har stadig ulike prosjekter på gang med gode resultat.

Virksomheten evner å beholde og rekruttere medarbeidere. De har imidlertid svært liten turnover. De som slutter, slutter pga. pensjonsalder, men de kommer tilbake som vikar på pensjonistlønn. De har bra med søkere når de en sjelden gang må lyse ut. 

Helse- og omsorgssenteret fikk tidligere i år en pris av NAV arbeidslivssenter i Hedmark for sitt nærværsarbeid. Dette er den første prisen i sitt slag i Hedmark som deles ut til en IA-bedrift.

Prisvinneren er et forbilde for andre og de mener deres nærværsarbeid absolutt kan overføres til andre virksomheter.

Ottestad helse- og omsorgssenter i Stange kommune fortjener virkelig arbeidsmiljøprisen!

Det er virksomhetsleder Kristin Lindberget som mottar prisen på vegne av prisvinneren.