Det er innført ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen. Husholdninger med lav inntekt kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Dette er hjemlet i Forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. Betaling for kost kommer i tillegg.

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Frist for hovedbehandling av søknad om redusert betaling er 1.juni for kommende barnehageår.

For supplerende opptak er fristen 2 uker etter opptak av plass i barnehage.

Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er poststemplet senest den 1. i måneden.

Ved søknad om redusert foreldrebetaling skal skjema «Søknad om redusert betaling i barnehage» benyttes.

Dokumentasjon

Husholdningens siste års skattemelding skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Dersom det ikke kan legges frem skattemelding eller ved vesentlige endringer fra skattemeldingen, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Som hovedregel skal søknaden gjelde for ett barnehageår.

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling for det enkelte barn kan påklages til Klagenemnda i kommunen.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i kommunale- og private barnehager er som følger:

  • For barn nr.2 (nest eldst) gis det en reduksjon på 30%.
  • For barn nr. 3, 4 osv gis det en reduksjon på 50%.

Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.