Valgreglement for foreldrerepresentanter ved Stange ungdomsskole

 

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

 • FAU er foreldrestemmen overfor skolen og skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Alle foresatte er medlemmer av foreldrerådet.
 • Består av 1 representant og 1 vararepresentant fra hver klasse, minst en representant skal stille på FAU-møter.
 • Både rep. og vararep. velges for 3 år.
 • Valget gjennomføres på første foreldremøte for den nye 8. klasse – kontaktlærer er ansvarlig for at valget blir gjennomført og at navn på valgte representanter blir formidlet videre til skolens administrasjon.
 • Skolens adm har ansvar for å innkalle til årets første FAU-møte.
 • På første møte på høsten velges:

Nestleder (fra 8. trinn – velges for 2 år, rykker opp til leder 2. året)

 • På siste møte (i mai) velges:

Sekretær (for 2 år)

Kasserer (for 2 år)

 • Leder og nestleder er FAU’s representanter i SU
 • Leder skriver innkalling og leder møtene.
 • Nestleder overtar leders jobb i dennes fravær.
 • Sekretær skriver møtereferater og sørger for utsendelse av innkalling og referat-gjerne i samarbeid med skolens sekretær.
 • Kasserer disponerer FAU’s bankkonto.
 • Det bør avholdes 6 møter i løpet av skoleåret, hvorav 1 møte på våren som er åpent for alle foreldre.

 

Klassekontakter

 • Det velges 2 klassekontakter fra hver klasse.
 • Klassekontaktene velges for 1 år.
 • Det gjennomføres valg på det første foreldremøte som avholdes  på høsten– kontaktlærer er ansvarlig for at valget blir gjennomført og at navn på valgte representanter blir formidlet videre til skolens administrasjon.
   

Klassekontaktens oppgaver

Klassekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på klassenivå, der samarbeidet hjem-skole skapes. Typiske oppgaver for klassekontakter ved Stange Ungdomsskole er:

 • Være bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer for sin klasse. Klassekontakt og kontaktlærer har sammen et spesielt ansvar for å utvikle et positivt klassemiljø.
 • Være talerør for foreldrene for saker av generell karakter og ta opp disse med kontaktlærer. Klassekontaktene skal ikke involveres i spørsmål som gjelder enkeltelever.
 • Klassekontaktene har taushetsplikt.
 • Ta saken videre til FAU hvis den er generell for flere klasser eller hele skolen
 • Hjelpe kontaktlærer med planlegging og gjennomføring av foreldremøter. Det holdes minimum to foreldremøter i løpet av et skoleår.
 • Bidra til et godt klassemiljø ved å organisere minimum ett arrangement for klassen i løpet av et skoleår. Det er ikke meningen at du skal gjøre jobben alene, men at man har et ekstra ansvar for å få organisert en eller flere aktiviteter. Alle foreldrene i en klasse har sammen ansvaret med gjennomføringen. Eksempel på arrangement: Bowling, Grillkveld, Ski/akedag,
 •  
 • Delta på FAU møter og bidra til å løse oppgaver knyttet til FAU arbeidet. På FAU-møtene gis det informasjon av betydning for din klasse, og det er viktig at minst en klassekontakt fra hvert trinn deltar på møtene.
 • · Formidle saker fra FAU til foreldrene som FAU vil ha foreldrenes synspunkter på.

 

Festkomité

 • Det velges 2  representanter fra hver klasse.
 • Valget gjennomføres på første foreldremøte for 8. klasse–kontaktlærer er ansvarlig for at valget blir gjennomført og at navn på valgte representanter blir formidlet videre til skolens administrasjon.
 • Representantene velges for 3 år.
 • Festkomiteens hovedoppgaver er skolens juleball og servering ved avslutning for 10. klasse og leder møter på FAU møtene.

 

 

Polen-Tyskland-komite (underlagt FAU?)

Egen perm for beskrivelser av ansvar og oppgaver

Dugnad

Økonomi

Bestilling av tur

Skolens ansvar er bla. forberedelse i form av tema, historie, geografi, faglig innhold under reisen.

 

Alle FAU medlemmer har taushetsplikt, se eget skjema for underskrift.

 

SU (samarbeidsutvalg)

 • SU er skolens øverste rådgivende organ og består av representanter fra:

elever, foreldre(leder og nestleder i FAU), undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

 • SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
 • Det skal gjennomføres minst 4 møter i løpet av året.
 • Rektor innkaller og skriver referater.