Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 22 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene:

 • Regnskap og kommunale avgifter 5,5
 • Lønn 5
 • Innkjøp 2
 • IKT Agresso – utvikling-/drift av prosjekter 2
 • Budsjett/ økonomi 3
 • Ledelse 1

Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere.

Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver:

 • Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak.
 • Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester.
 • Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale Boligforetak.
 • Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr. årshjulet.
 • Finansforvaltning, låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer.
 • Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer.
 • Rådgivning i anskaffelsessaker, inngåelse avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber.
 • Pådriver og samarbeidspart for gjennomføring av digitalisering- og IKT-utvikling. Videreutvikling og integrering av nye systemløsninger.
 • Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber.

Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene, utføres i interkommunalt samarbeid v/Skatteoppkreveren i Hamar.