Stange kommune har startet anleggsarbeidet med nye Navneberget III. Området er regulert for ca. 150-179 boenheter Det er planlagt en blanding av tomter for eneboliger, tomannsboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Kommunen tilrettelegger også for feltutbygging av rekkehus og blokkbebyggelse Salgsstart for tomtene blir årsskiftet 2018/2019, med byggestart sommeren 2019. Det er ikke mulig å reservere noen tomter før dette starter.

Illustrasjonsplan viser kun et forslag til hvordan bebyggelsen kan bli.

Illustrasjonsplan viser kun et forsalg til hvordan bebyggelsen kan organiseres på de respektive tomter.

Reguleringsplan for Navneberget trinn 3 ble vedtatt i Stange Kommunestyre i november 2017. Det vil etterhvert komme nye tomter for salg her. .

Navneberget IIIAnleggsarbeidet

Anleggsarbeidet omfatter bygging av veger, vann- og avløpsledninger for utvidelsen av boligfeltet Navneberget. Arbeidene vil medføre sprenging og økt trafikk inn og ut av anleggsområdet. Entreprenør vil etterstrebe og holde veger rene for jord og støv i anleggsperioden.

Anleggsstart: avskoging vil skje i april. Graving og sprenging vil skje i april/mai. Anleggstid: anleggsarbeid i området vil kunne påregnes fram til ca.1. juni 2019. Utførende entreprenør: M. Dobloug AS.

Sikkerhet rundt anleggsområdet

Deler av anleggsområdet, samt riggplassen vil bli sperret av og stengt med sikkerhetsgjerder etter arbeidsdag slutt. All ferdsel innenfor sikkerhetsgjerdet er strengt forbudt.

Trafikkavvikling under anleggsarbeidet

Det må påregnes omkjøring i en periode når Navneberget vegen graves opp for legging av vann og avløpsledninger samt oppbygging av veg (gjelder eiendommer som ligger innenfor krysset Kalvbakken/Navneberget). I omkjøringsperioden vil videreføringen av Georg Fjelds veg måtte benyttes. Omkjøringen vil bli skiltet.

Når det gjelder stengte veger og omkjøringer vil brannvesen, ambulanse og politi bli varslet. Post og renovasjon vil også bli varslet.

Kontaktpersoner når det gjelder anleggsdriften ved Navneberget III er Vidar Årnes, mobil 414 62 391.