HIPPT holder til på Kjonerud kompetansesenter som ligger bak Vikasenteret. Tjenesten består av 13,80 fagstillinger.

NB! Vi er mye på farten rundt om i barnehagene og skolene våre. Det er derfor best sjanse for å nå oss på e-post og mobiltelefon. Hvis du ikke vet hvem i HIPPT du skal kontakte, kan du snakke med din skole eller barnehage om hvilken rådgiver i HIPPT som er riktig kontaktperson. Du kan også se lenger ned på siden under "Ansatte" for å finne telefonnummer og e-post til oss.

Hva er pedagogisk psykologisk tjeneste?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal tjeneste for barn, unge og voksne som har særskilte behov i forhold til opplæring. Barnehageloven og opplæringsloven gir PPT to oppgaver:

 1. PPT skal skrive sakkyndig vurdering der lovene krever det. F.eks.:
  • Barns behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
  • Elevers behov for spesialundervisning i skolen.
  • Utsatt og framskutt skolestart.
  • Individuelt inntak til videregående opplæring.
 2. PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med å legge forholdene bedre til rette for barn, unge og voksne som har særskilte behov. PPT arbeider sammen med barnehager og skoler om kompetanseheving og organisasjonsutvikling i ulike prosjekter. I dette arbeidet har vi fokus på kartlegging, klasseledelse, relasjoner mellom voksne - barn og mellom barn - barn og praktisk tilrettelegging for ulike behov i barnegruppen.

Samarbeidspartnere

PPT samarbeider også med barnehager og skoler om barn, unge og voksne som er henvist til PPT utover de som vi skriver sakkyndig vurdering om. Dette er ikke en lovpålagt oppgave og er derfor avhengig av at vi har kapasitet utover de lovpålagte oppgavene. De foresatte har særlig kjennskap til barnet, og samarbeidet med foresatte er derfor viktig.

Hvis du er bekymret for ditt barns utvikling anbefaler vi at du først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet bør henvises til PPT. Du kan også ta direkte kontakt med PPT.

Ansatte

Maria Hoel Aasen 92062111 leder  
Randi Marit T. Kvisberg 94788034 merkantil  
Anni Rogstad 47467965 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole
Charlotte Hemmingsen 91000761 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole
Gina Lang-Ree 45659214

pp-rådgiver

barneskole, ungdomsskole
Hege Grindal 90248461 pp-rådgiver barnehage
Heidi Gaasø-Olasveengen 45878404 pp-rådgiver barnehage
Jan Ivar Sållman 90082592 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole
Kjersti Kulsveen 90092749 pp-rådgiver barneskole
Kjersti Johannessen Strand 90943619 pp-rådgiver barneskole
Linda Bratlie 48040762 pp-rådgiver ungdomsskole, voksenopplæring
Silje C. Slotterøy 97512119 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole voksenopplæring
Terje Refsahl 90071062 pp-rådgiver barnehage
Thea Wråli Amundsen 45732519 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole
Ingun Midgard 48091118 pp-rådgiver barneskole, ungdomsskole
Tone Johnsen 91000238 pp-rådgiver barneskole

Skjemaer og rapporter

Henvisningsskjemaer, rapporter og kontaktskjema finnes under "skjemaer". 

Kontaktskjema barnehage sendes til HIPPT dersom du ønsker å drøfte system- og individsaker. HIPPT tar kontakt etter at skjemaet er mottatt.

Kontaktskjema skole leveres spes.ped.koordinator/ledelsen ved skolen.

Læringsmiljøarbeid

Læringsmiljøarbeid, skole- og barnehageåret 2022/2023

HIPPT har opprettet et læringsmiljøteam som (i tillegg til kontaktpersonen deres) ønsker å tilby et samarbeid innenfor læringsmiljøet/barnehagemiljøet i gruppa eller på trinnet der det er behov. Dette er et tilbud til alle barnehagene og grunnskolene i Hamar, Løten og Stange.

Tilbudet er et tidsbegrenset samarbeid og gjelder for følgende områder:   

Gruppe- og klasseledelse

 • Støttende relasjoner (lærer/elever eller voksne/barn)
 • Struktur og regler
 • Læringskultur
 • Motivasjon og forventninger

Læringsmiljøteamet kan bistå i saker der det er rimelig å anta at endring i læringsmiljø/barnehagemiljø kan bidra til positiv endring i atferd hos enkeltelev/barn og/eller i klassen/gruppen. Læringsmiljøtiltak/barnehagemiljøtiltak bør vurderes før henvisning på individ.

Hvordan melder barnehage og skole et ønske om samarbeid?

Dette drøftes alltid først med kontaktpersonen for skole eller førskoleteam til HIPPT. Enten avtales det et samarbeid med kontaktperson eller det sendes en egen henvisning på systemarbeid til HIPPT. Se henvisningsskjema system.

Hvordan gjennomføres samarbeidet med Læringsmiljøteamet?

Kontakt opprettes med barnehage/skole. I første møte avklares fokusområde etter pedagogenes behov og ønske, og det skrives en egen samarbeidsavtale. Barnehage/skole er ansvarlig for å informere foreldre om at PPT kommer for å observere i gruppa/klassen.

Gjennomføring:

 • Innledende møte med avklaring av fokusområde
 • Observasjon, og veiledning med drøfting av tiltak
 • Tiltaksutprøving (periode på xx dager)
 • Ny observasjon og veiledning med fokus på effekt av tiltak og videre arbeid
 • Ved mer omfattende saker kan det settes opp noen flere avtaler ved behov

Styrer/rektor er forpliktet til å delta i samarbeidet og det er en forutsetning at involverte skole/barnehageansatte ønsker veiledning. Etter utført samarbeid overtar styrer/rektor ansvaret for å følge opp videre. Kontaktperson til HIPPT vil i kontaktmøte/eller på tlf til bhg, etterspørre hvordan skolen/bhg følger opp tiltakene, effekten av tiltakene og om de bør gjøre noen justeringer.

Vi ser frem til å møte barnehager og skoler for et godt samarbeid!

Med hilsen
HIPPT v/ Hege Grindal, Jan Ivar Sållman, Silje Slotterøy og Kjersti Kulsveen