Avfallsplan 2021 - 2030 er felles kommunedelplan for avfallssektoren i de fire kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Planen er nå vedtatt i alle de fire kommunestyrene. Planen kan du lese her:
 

Illustrasjonsbilde: Kompost blir til jord


Hovedmål for avfallshåndteringen i regionen:

  • Hamar regionen skal ha en bærekraftig, kostnadseffektiv avfallshåndtering og fornøyde kunder.


Resultatmål miljø

  • Veksten i mengde husholdningsavfall skal være lavere enn økningen i brutto nasjonalprodukt.
  • Andel husholdningsavfall og husholdningslignende avfall fra næring forberedt til ombruk og materialgjenvinning skal være i henhold til EUs rammedirektiv for avfall.
  • Utslipp av klimagasser fra avfallshåndtering skal redusere med 40 % i forhold til 2015-nivå.
  • Farlig avfall skal ut av kretsløpet og behandles forsvarlig
  • Kommunene skal unngå forsøpling og være rene og ryddige.

Resultatmål kunde

  • Gjennomsnittlig kundetilfredshet skal være svært god.

Resultatmål økonomi

  • Renovasjonsgebyrene skal ikke være høyere enn gjennomsnittet for kommuner og selskaper som deltar i nasjonal benchmarking i bransjen.

Samlet rapportering på målene i avfallsplanen gjennomføres årlig av Sirkula.

Avfallsplan 2021-2030 er vedtatt i kommunestyret i Hamar den 24.02.21, Løten den 07.04.21, Ringsaker den 21.04.21 og Stange den 10.03.21.

Avfallsplanen skal evalueres og revideres ved behov i 2025.