§ 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, .... Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Denne paragrafen gjelder voksne som av ulike grunner ikke har fullført grunnskole og som nå føler behov for en slik opplæring. Den gjelder også de som har behov for fornyet grunnskoleopplæring selv om de tidligere har fullført grunnskolen. Årsaken til den enkeltes behov for grunnskoleopplæring er ikke avgjørende. Opplæring vil være innenfor de fag- og målområder som gjelder for grunnskolen, men all opplæring skal legges spesielt til rette for voksne.

§ 4A-2  Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

Opplæring etter denne paragrafen skal ha et omfang, et innhold og en lengde som gir den voksne sjanse til å nå de målene det i hvert tilfelle er realistisk å sette opp. Dette behøver ikke være målområder som ligger innenfor rammen av vanlig grunnskoleopplæring. Det kan for eksempel være grunnleggende lese- og skriveferdigheter, eller grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. For å få innvilget opplæring etter §4A-2 må det foreligge en sakkyndig uttalelse fra kommunenes Pedagogisk-Psykologiske tjeneste som sier noe om behovet for opplæringen og hva som er realistiske mål.