Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å erstatte dyreeiernes tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Ordningen skal også medvirke til å redusere tapene av husdyr på beite.
Målgruppe
Landbruksforetak med husdyr, værring, sauavlslag eller tilsvarende
Kriterier/vilkår Foretaket må oppfylle de generelle kravene til produksjonstilskudd i jordbruket. Dyreeier må ha handlet aktsomt og gjort det som rimelig kan forventes for å avverge eller redusere tap, vurdert i forhold til de verdier som står på spill og den foreliggende risiko. Straks et tap- eller skadetilfelle oppdages, skal det gis melding til Fylkesmannen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kart over beiteområde.
Søknadsfrist 1. november.
Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Postboks 4034
2306 Hamar
Saksbehandlingstid 1-2 måneder
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltingslovens §§ 28 og 29
Annen informasjon

Husdyr i denne ordningen omfatter: Sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt. I erstatningbeløpet blir det minst gjort fradrag for normaltap.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08