Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å hindre gjengroing av verdifulle kulturlandskap og ivareta kulturminner og kulturmiljøer.
Målgruppe
Landbruksforetak med inn- og utmark
Kriterier/vilkår Tilskudd kan gis til arealer som sammen med seterhusene utgjør et helhetlig setermiljø. Dette innebærer at det kan gis tilskudd til både fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeiter som ligger i tilknytning til setervangen. Arealene må høstes ved slått eller beite minst en gang i vekstsesongen. Arealer som beites skal være avgrenset med gjerde.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kart over det omsøkte arealet må følge søknaden.
Søknadsfrist 20. august.
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 6 måneder.
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29
Annen informasjon

Ordningen gjelder for seterregionen dvs. områder som ligger høyere enn den fast bosettingen. Arealer som beites må ha et tilstrekkelig beitetrykk for å hindre gjengroing uten at dette medfører beite- eller tråkkskader.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11