Om tjenesten
Kort beskrivelse Ordningen skal bidra til å redusere tapet av næringsstoffer til vann ved å stimuler til etablering av grassoner langs vassdrag.
Målgruppe
Landbruksforetak med jordbruksareal
Kriterier/vilkår Tiltaket skal ha en klar effekt på å holde tilbake jordpartikler fra overflatevannet. Grasveksten skal være godt etablert for å gi god beskyttelse mot erosjon. Grassonen må ikke pløyes, jordarbeides eller sprøytes om høsten. For å hindre gjengroing skal arealet beites eller høstes hvert år. Grassonen skal heller ikke gjødsles eller sprøytes mot ugras.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kart over omsøkt areal må følge søknaden.
Søknadsfrist 20. august
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 6 måneder
Klagemulighet Vanglig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29
Annen informasjon

Ordningen omfatter åpenåkerareal tilsådd med gras langs bekker, elver og innsjøer. Grassonearealet kan i tillegg få produksjonstilskudd som engareal.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10 telefaks 62 56 30 01
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Plan og utvikling
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn 40, 2322 Blæstad.
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2012-03-27