Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med ordningen er å bidra til å redusere tapet av nærinsstoffer til vann og luft ved å stimulere til at større andel av husdyrgjødsla spres om våren eller i vekstsesongen.
Målgruppe
Landbruksforetak med husdyr og/eller spredeareal
Kriterier/vilkår Foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.Ordningen gjelder kun for husdyrgjødsel som ved spredning har mindre enn 25 % tørrstoff. Det stilles krav om at minst 75 % av summen av den husdyrgjødsla som tas ut fra gjødsellageret for vekstsesongen i søknadsåret, må spres om våren eller i vekstsesongen. Areal det innvilges tilskudd til, må høstes eller beites etter spredning samme år. Arealet det søkes tilskudd for må tegnes inn på kart og legges ved søknaden. Søknaden kan avslås dersom det er mangler ved gjødsellageret som gir grunnlag for pålegg om utbedring.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kart over arealet det søkes tilskudd til.
Søknadsfrist 20. august
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 1 måned.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen stiles til Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen.
Annen informasjon

Det kan ikke innvilges tilskudd for nedmolding av husdyrgjødsel før det sås høstkorn. Det er brukeren av spredearealet som skal stå som søker.Forutsetningen er at brukeren av driftsenheten hvor gjødsla kommer fra oppfyller vilkårene for ordningen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11