Om tjenesten
Kort beskrivelse Tjenesten for funksjonshemmede gir tilbud til voksne funksjonshemmede personer – etter Lov om sosiale tjenester, §4.2, 4.3. og kap 4 A.
Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut i fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges ut i fra den e
Målgruppe
Funksjonshemmede
Kriterier/vilkår Funksjonshemmede med spesielt fokus på utviklingshemmede med behov for bolig tilrettelagt med heldøgns kommunalt tjenestetilbud og personer med sosialt og eller adferdsmessig funksjonshemming. Tjenestetilbudet gis enten i kommunens bofellesskapsløsninger eller i egen bolig i kommunens ordinære boligmarked.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknad om tildeling av bolig i bofellesskapene sendes Tjeneste for funksjonshemmede.Søknaden legges frem og behandles i kommunalt tildelingsutvalg ved ledighet av bolig. Vedtaksmyndighet er tillagt leder av tildelingsutvalget.

Søknad om boveiledertjeneste i egen bolig uten for bofellesskap eller i forelderhjem sendes Tjeneste for funksjonshemmede. Vedtaksmyndighet er tillagt virksomhetsleder.
Saksbehandlingstid Søknad om bolig i kommunalt bofellesskap legges frem for kommunalt tildelingsutvalg når bolig er ledig.

Forvaltningsmelding sendes søker innen 3 dager etter at søknad om bolig er mottatt.

Søknad om boveiledertjeneste behandles av faglig koordinator. Saksbehandlingstid vil normalt være 2 uker.

Forvaltningsmelding sendes senest 3 dager etter at søknad er mottatt.
Klagemulighet Søknad om botjeneste vurderes etter sosialtjenestelovens § 4-3. Søknadene blir behandlet etter saksbehandlingsregler i sosialtjenestelovens § 8, jmf. Forvaltningslovens bestemmelser. Klageinstans er fylkesmannen. Klage sendes virksomhetsleder.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Kommunen har i alt 54 leiligheter i til sammen 12 bofellesskap. To bofellesskap med

10 leiligheter ligger i Stange. Øvrige bofellesskap har beliggenhet i Ottestad/Bekkelaget.

Fra disse bofellesskapene gir personalet tjenester til brukere i deres egne hjem.

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta praktiske gjøremål i hjemmet.

 

Praktisk bistand :

Hjelp til å ivareta egenomsorg og personlig stell og / eller oppgaver som er knyttet til jevnlig vedlikehold av hjemmet.

 

Opplæring :

Opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne bli mer selvhjulpen. Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.

 

 

ANNEN INFORMASJON

Kommunens ansvar for å sikre innbyggere med behov for spesielt botilbud er hjemlet i Lov om sosiale tjenester.

Tjenestetilbudet er lovpålagt og hjemlet i samme lovgrunnlag.

 

Administrasjonen har tilhold i lokaler Åkershagan.

Virksomheten er organisert med virksomhetsleder som øverste administrative og faglige leder. Avdelingsleder har daglig lederansvar for bofellesskapene og har oppfølgingsansvaret ovenfor bruker og pårørende.

 

Pris

Leietagere av leiligheter i kommunens bofellesskap betaler ordinær husleie til boligstiftelsen. Strøm, renhold av leilighet samt kostnadene til mat, klær, fritids- og ferieopphold betales av den enkelte beboer.

Bruker belastes med ordinære egenandeler for tjenestetilbudet.

 

Ordinære regler for taushetsplikt gjelder for virksomhetens medarbeidere.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2009-03-13