Om tjenesten
Kort beskrivelse Sikre barn og unge lovpålagte helsetjenester innen helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester.
Bidra til at barn og unge sikres sunne og trygge oppvekstvilkår.
Bidra til å sikre en generell god folkehelse.
Kriterier/vilkår Jordmortjenesten er tilbud til alle gravide kvinner og blivende fedre i hele kommunen.
Familieteamet gir tilbud til familier med barn opp til 4 år som av forskjellige årsaker trenger behov for ekstra oppfølging og veiledning i helsestasjonstjenesten.
Helsestasjonstjenesten for barn gir alle barn inntil skolealder tilbud om faste kontakter, helseundersøkelser og vaksinasjoner fra nyfødtperioden. Det gis tilbud om ekstra oppfølging ved behov.
Skolehelsetjenesten i grunnskolene, videregående skoler og Steinerskolen.
Tilbud til alle elever på disse skoleslagene, samt samarbeid med foreldre, lærere og andre samarbeidspartnere.
Helsestasjon for ungdom: Tilbud til all ungdom opp til 20 år som selv oppsøker tjenesten.
Helsetjeneste for flyktninger: Tilbud til alle nyankomne flyktninger i kommunen og delvis til de som har bodd her en stund.
Smitteverntjenester: Tilbud til hele befolkningen, spesielt de som skal reise til land utenom Europa og til de som har behov og plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroller. Tilbud om diverse vaksiner til hele befolkningen.
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

HVORDAN FÅ TJENESTEN

Jordmortjenesten:  Den gravide ringer selv og ber om avtaler.

Familieteamet: Familier som mener de trenger hjelp kan selv ta kontakt med helsestasjonen eller med familieteamet direkte. Andre i hjelpeapparatet kan henvise familieteamet. Det er helsesøstrene, legene i kommunen, psykiatriske sykehus, barnevernstjenesten, psykiatriske sykepleiere, hjemmesykepleien,  familievernkontor etc.

Helsestasjonen for barn: Helsestasjonen får melding fra fødeavdelingene om alle nyfødte og tar da kontakt med foreldrene med tilbud om hjembesøk og oppfølging av helsestasjonsprogrammet. Ekstra oppfølging avtales etter individuelle  behov.

Skolehelsetjenesten: Helsestasjonsjournalene overføres til skolehelsetjenesten og elevene får tilbud og oppfølging og vaksinasjoner ut i fra rutine, samarbeid med andre instanser og ellers etter  individuelle behov. Elever og foresatte kan selv også kontakte helsestasjonene ved behov. I ungdomsskolene og de videregående skolene kan elevene selv oppsøke helsesøster en fast dag pr. uke.

Barneskolene har kontakthelsesøstre tilknyttet helsestasjonene.

Ved flytting ut og inn av kommunen overføres helsejournalene til helsestasjon i ny kommune. Alle nyinnflyttede barn og skolebarn  får tilbud om en ”Bli kjent kontakt” med  sin helsesøster.

Helsestasjon for ungdom:  Åpent tilbud en kveld (2 timer) pr.uke med lege og helsesøster tilstede. Ungdom oppsøker selv HFU uten timeavtaler.

Helsetjenester for flyktninger: Helsesøster mottar fortløpende informasjon fra flyktningeavdelingen om nye flyktninger og innkaller disse til helseundersøkelser og videre oppfølging. Hjembesøk benyttes ofte.

Smittevernoppgaver: Stange helsestasjon mottar meldinger fra politiet om alle utlendinger som søker arbeids- og oppholdstillatelse over 3 mnd. Disse innkalles pr. brev til tuberkulosekontroller til helsestasjonen.

De som skal til fjerne himmelstrøk eller av andre årsaker trenger vaksiner og informasjon bestiller selv time til dette.

 

OM TJENESTEN

Jordmortjenesten: Til sammen 75 % stilling, fordelt på to jordmødre. Lokaler på Stange helsestasjon. Tilbud om helsekontroller og informasjon (inkl.foreldreforberedende kurs og grupper)

Helsestasjon for barn +skolehelsetjeneste i barneskolene på tre helsestasjoner Til sammen 3,7 stilling helsesøster (6 personer)og 23 timer/uke leger (5 leger)

Familieteamet: Til sammen 50% stilling X 3. Lokaler på Stange helsestasjon.

Skolehelsetjeneste i ungdomsskolene-60% helsesøster (20% pr. skole – fast tilstede en formiddag pr. uke på ungdomsskolene)

Skolehelsetjeneste på Steinerskolen (10% helsesøster til sammen på alle trinn + 1 legetime pr. uke)

Skolehelsetjeneste i videregående skoler  + helsestasjon for ungdom: 1,1 helsesøster  (2 personer)og 7 legetimer pr. uke. Lokaler på Stange videregående skole og fast trefftid en gang pr. uke på Jønsberg videregående.

Helsetjeneste til flyktninger- 1 stilling helsesøster  + 2 legetimer/uke. Kontorplass på Stange helsestasjon.

Smittevernoppgaver.  Stange helsestasjon. (mest reisemedisinsk rådgivning og tuberkulosekontroller og diverse vaksinasjoner)

Ledende helsesøster (Rådhuset) 1 stilling. Administrasjon og ledelse -  ca. 10 –20% smittevernoppgaver på Stange helsestasjon.

Merkantil  ressurs på til sammen 1,35 stilling fordelt på de tre helsestasjonene. Skal bistå hele tjenesten + ledende helsesøster + systemansvar IT.

 

ANNEN INFORMASJON

Lovgrunnlaget (de viktigste):

Lov om helsetjenester i kommunen

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste fra  april-03

Veiledere om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1998.

Smittevernloven.

Alle tjenester er gratis, bortsett fra informasjon og vaksinasjoner ved utenlandsreiser.

Foreldrene betaler 200 –300 kroner for tilbud om foreldeforberedende kurs når vi har tilbud om det..

Alle ansatte i helsestasjonstjenesten har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Barn og familie
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08