Om tjenesten
Kort beskrivelse Avlastning skal sikre / bidra til at familier med barn med nedsatt funksjonsevne får et tilbud om helhetlig og samordnet tjenestetilbud med blant annet gode avlastningsordninger. Avlastning skal være en formålstjenlig tjeneste med tilbud til alle familier med barn med funksjonsnedsettelser. Det legges vekt på å gi avlastning- / tilsynstilbud. Formålet med tilbudet er å gi den enkelte familie en økt mulighet til å ha en tilnærmet normal tilværelse, og dermed en økt mulighet for nødvendig overskudd for de daglige omsorgsoppgavene.
Kriterier/vilkår Familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har krav på tiltak etter sosialtjenesteloven for å lette omsorgsbyrden. Det er viktig at kommunen og den enkelte familie har et godt samspill slik at den private omsorgen kan opprettholdes. Lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav b, avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknad om avlastning for barn i alderen 0 -18 år sendes til Barn og familie - konsulent for funksjonshemmede.
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstid er ca. 3 uker, fra søknad om tilbud når kommunen til det foreligger et vedtak.
Klagemulighet Vedtak fattet etter sosialtjenesteloven kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Stange kommune Barn og familie for behandling før den oversendes fylkesmannen.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Omfang av tjenesten avhenger av den enkeltes behov for tjenester og kommunens rammer.

Tjenesten erstatter ikke et omsorgstilbud, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende.

Avlastning innvilges som privat avlastning eller i kommunens eget avlastningssenter. 

 

ANNEN INFORMASJON

Kommunen er pålagt gjennom lovverket å ha ulike avlastningsformer fordi behovene er ulike.

Tjenesten er gratis.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for sosialtjenesten eller en institusjon etter sosialtjenesteloven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08