Om tjenesten
Kort beskrivelse Hjelpe husstander med boligetableringsproblemer med søknader om
Startlån bla til kjøp av bolig, til utbedring og tilpasning av bolig, samt
utbedrings- og etableringstilskudd.
Kriterier/vilkår Vanskeligstilte i etableringsfasen, vanskeligstilte med svak økonomi, eldre over 60 år og andre med spesielle behov i henhold til Husbankens regelverk.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Søknadsskjema fås ved henvendelse til Stange kommune.
Bistand til utfylling og gjennomgang av dette fås ved å ta kontakt med informajonssenteret i kommunen.
Saksbehandlingstid Søknadene behandles fortløpende, og avgjøres av kommunens startlånnemnd ( jurist, økonomisjef, gjeldsrådgiver fra NAV og representanter fra informasjonssenteret) i møter hver 14.dag.

Klagemulighet Evt. klage sendes Stange kommune og behandles i kommunes klagenemnd.
Annen informasjon

Før behandling må alle vedlegg og underskifter som kreves følge søknadene.

Lån og tilskudd kan begrenses ved at bevilgede  midler fra Husbanken er oppbrukt.

Lånesøkere bekrefter med underskrift at oppførte opplysninger er riktige og gir samtidig kommunen fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger om økonomiske forhold.

Taushetsplikt gjelder.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Informasjonssenteret
Rådhuset
Postboks 214
2336 Stange
Tlf. 62 56 20 13
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2017-03-07