Om tjenesten
Kort beskrivelse Langtidsopphold i sykehjem er et bo- og behandlingstilbud til kronisk syke, der kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig hjelp i eget hjem.


Formålet med tjenesten:
Oppholdet skal ivareta helhetlig behov for behandling og heldøgns pleie og omsorg

Videre skal tjenesten:

• Ivareta pasientens behov for behandling, opptrening, pleie og omsorg
• Sikre at pasientene opplever livskvalitet og medbestemmelse ut ifra individuelle behov
• Legge forholdene til rette slik at pasienten mestrer hverdagen og føler trivsel og verdighet, til tross for sine hjelpebehov.


Kriterier/vilkår • Det skal være utført en grundig kartlegging og vurdering om at langtidsopphold i institusjon er riktig omsorgsnivå for den enkelte.
• Bruker/pasient skal ha fått alle andre alternative tjenester vurdert, evnt utprøvd, så sant dette ikke er funnet uhensiktsmessig.
• Bruker /pasient har somatisk helsesvikt og/ eller demens/kognitiv svikt som gir behov for omfattende behandling og omsorg som ikke kan ytes i hjemmet.
• Bruker/pasient har omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan gis tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.
• Bruker/pasient er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.


Egenbetaling for oppholdet kreves i hht. "Forskrift om egenbetaling i kommunale helse- og omsorgstjenester
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning.
Klagemulighet Vedtak om langtidsopphold kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon

Tjenestens innhold:

 

Tjenesten innvilges for en lengre periode, eller som et opphold livet ut.

 • Langvarig pleie og behandling ved sykdom og funksjonsnedsettelse.
 • Brukerne får individuelt vurderte tiltak innen pleie, behandling, tilsyn og veiledning, der målet er at de skal mestre mest mulig selv ut ifra sine forutsetninger.
 • All pleie og omsorg gis av – eller i samarbeid med autorisert helsepersonell.
 • Legemiddelhåndtering utføres av helsepersonell etter foreskrivning av lege.
 • Tilbud om å delta på aktiviteter i institusjonen.
 • Fri tannbehandling ved offentlig tannklinikk.
 • Pleie og omsorg ved livets slutt.

 

Hva kan du forvente av Helse og omsorgstjenesten i kommunen:

 

 • Tildeling av tjenesten med bakgrunn i relevant kartlegging  og  individuell og tverrfaglig vurdering.
 • Skriftlig vedtak, og orientering om egenandel for opphold i institusjon blir utsendt.
 • Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå.
 • Alt personell har taushetsplikt.
 • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege.
 • Tilbud om å delta på aktiviteter på institusjonen
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.

 

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten og evnt pårørende:

 

 • Det er nødvendig at kommunen får nødvendige opplysninger i hht. "Forskrift om egenbetaling i kommunale helse- og omsorgstjenester”
 • Du og/eller din verge/pårørende bør gjøre dere kjent med innholdet i vedtaket, tjenestebeskrivelse og orientering om egenbetaling for oppholdet.
 • Det er viktig at man fortsetter å utføre oppgaver man mestrer selv under oppholdet.
 • Eventuelle verdisaker som tas med, er på eget  ansvar
 • Private klær må være navnemerket, slik at de ikke blir borte under oppholdet.
 • Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller gaver.
 • Viktig at man tar kontakt med Helse og omsorgstjenesten ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage.

 

 

Kommunale vilkår:

Alle vilkår for tildeling av helse- og omsorgstjenester av praktisk og personlig hjelp, samt opplæring i hjemmet skal være vurdert. Med dette menes at helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, korttidsopphold, dagtilbud, og/ eller avlastning, annen bolig er vurdert som ikke hensiktsmessig før langtidsopphold i institusjon blir innvilget.

 

Spesielt for langtidsopphold, ordinær avdeling:

 

 • Pasienten har en alvorlig somatisk helsesvikt som gir et omfattende behov for medisinsk behandling, pleie og omsorg på døgnbasis.

 

Spesielt for langtidsopphold i skjermet enhet:

 

 • Pasienten har en demensdiagnose som har ført til et omfattende behov for pleie og omsorg i avdeling spesielt tilrettelagt for personer med demens. De skjermede enhetene i kommunens helse- og omsorgssentra har fastsatte kriterier.

 

Endring i funksjon vil kunne medføre endring av type langtidsavdeling,  evnt endring av type tjenestetilbud .

 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-01-09