Om tjenesten
Kort beskrivelse Mål med tjenesten:
Trygghetsalarm er en av kommunens servicetjenester, og ikke en del av de lovpålagte tjenester.

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet, der målet er å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Kriterier/vilkår Det foretas en samlet individuell vurdering ut i fra opplysninger i søknaden/ vurdering av søkerens behov for trygghetsalarm.
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

• Søker må av helsemessige årsaker ha en høy risiko for å falle/skade seg og som følge av det være ute av stand til å tilkalle hjelp
• Søker er utrygg, bor alene og har lite nettverk

Det er en forutsetning at søker har telefon og har forståelse og innsikt i hvordan alarmen brukes.

Gebyrer, avgifter osv Helse og omsorg - Gebyrer
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange

Telefonnr: 62 56 20 35,
faxnr. 62 56 20 34.Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
Klagemulighet Vedtak om trygghetsalarm kan påklages etter Forvaltningslovens bestemmelser. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon

 

Om tjenesten:

 • Ved tildeling av trygghetsalarm blir brukeren registrert i eget register og må undertegne en brukeravtale
 • Helsetjenester i hjemmet betjener alarmene døgnet rundt.
 • Alarmen kontrolleres av ansvarlig personell hver måned dersom annet ikke er avtalt
 • Ansatte fra Helsetjenester i hjemmet tar kontakt med bruker så fort det lar seg gjøre etter utløst alarm, men senest innen 30 minutter etter at beskjed fra alarmsentralen er gitt

Forventninger til brukeren:

 • Bruker må ha alarmsmykket på seg hele døgnet.
 • Bruker må ikke bruke alarmen når det er mulig å bruke telefonen.
 • Alarmen brukes innendørs eller maks.50 m fra huset.
 • Bruker må være villig til å levere nøkkel til hjemmebaserte tjenester.
 • Bruker må forplikte seg til å bruke utstyret slik at det ikke oppstår unødig skade.

Annet:

 • Dersom det ikke er ledige kommunale alarmer, skal søker orienteres om andre alternativer.
 • Private alarmer kan, etter faglig vurdering av behovet, knyttes til Helsetjenester i hjemmet.

Når behovet for alarm opphører skal apparatet leveres tilbake til Helsetjenester i hjemmet. 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-04