Om tjenesten
Kort beskrivelse Mål med tjenesten:

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for hjemmeboende.

Kriterier/vilkår Det foretas en samlet individuell vurdering ut i fra opplysninger i søknaden/ vurdering av søkerens behov for trygghetsalarm.
∙ Søker er utrygg
∙ Det er en forutsetning at søker har forståelse og innsikt i hvordan alarmen brukes.
∙ Bruker må si seg villig til montering av kommunal nøkkelboks eller e-lås slik at helsetjenester i hjemmet kommer inn i boligen ved en eventuell utrykning.
Gebyrer, avgifter osv
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg
Postboks 214, 2336 Stange

Telefonnr: 62 56 20 35,
faxnr. 62 56 20 34.Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
Klagemulighet Vedtak om trygghetsalarm kan påklages etter Forvaltningslovens bestemmelser. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon

Om tjenesten:

  • Ved tildeling av trygghetsalarm blir brukeren registrert i eget register og må undertegne en brukeravtale.
  • Alarmen er koblet opp i mot et eget døgnbemannet responssenter som avgjør behov for utrykning.
  • Helsetjenester i hjemmet betjener alarmene og rykker ut på melding fra responssenteret dersom ikke annet er avtalt.

Annet:

  • Når behovet for alarm opphører skal apparatet leveres tilbake. 
  • Alarmen brukes innendørs og har begrenset rekkevidde inntil 150 meter fra alarmenheten.
  • Bruker må ha alarmknapp på seg hele døgnet.
  • Trygghetsalarmen skal kun benyttes ved akutt behov for hjelp. Dersom det gjentatte ganger trykkes på alarmen uten at det foreligger et reelt hjelpebehov vil andre hjelpetiltak måtte vurderes.
  • Helsetjenester i hjemmet er i hovedsak kontaktledd, pårørende naboer eller kjente kan ha denne funksjonen hvis ønskelig.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-10-12