Plan-id: 301

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret områderegulering for Åkersvika Hageby planID: 301 med tilhørende kart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, med forbehold om at innsigelser fra Statsforvalteren i Innlandet formelt trekkes.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens kartløsning

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3. februar 2022. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (13.01.2022), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.