Strekningen er på ca. 400 meter hvorav 250 meter er ny veg. Vegen skal fungere som ny drifts- og adkomstveg til Østby gård. Det pågående optimaliseringsarbeidet for etablering av dobbeltspor gjennom Stange kommune medfører at enkelte eksisterende drifts- og adkomstveger vil bli påvirket av tiltaket.

Bane NOR ønsker derfor å igangsette reguleringsplanarbeid for å sikre adkomstveg til Østby gård som en del av arbeidet som gjennomføres i forbindelse med ny jernbanetrasé fra Kleverud til Åkersvika. Eiendommene som berøres er gbnr. 113/1, 112/3, 112/28 og 112/13.

Bane NOR SF er forslagstiller og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere vil bli tilskrevet. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid er også lagt ut her.

Eventuelle skriftlige merknader til planoppstart og reguleringsarbeidet kan sendes til Sweco per post: Sweco Norge AS, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Eller per e-post til: ali.adjou@sweco.no. Fristen for dette er 2 uker fra varslingsdatoen. (04.11.2021)

Østby gård