Planområdet er på ca 478 daa og er regulert til fritidsbebyggelse, friluftsformål, landbruksformål, energianlegg og vei i reguleringsplan for Fallhøgda. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ca 200 nye fritidsboliger og fritidsboliger for utleie, friluftsområder og etablering av tilkomstveier. Antall og BRA reguleres som i områderegulering for Fallhøgda. 

Plandokumenter

Spørsmål og innspill til planarbeidet må sendes innen 13.08.2021 til Skaara Arkitekter AS v/Maren S. Ødegård. 

Post: Drammensveien 130 C, 0277 Oslo
E-post: merknader@skaara.no

Fallhøgda