Eiendommene gårds og bruksnummer som omfattes er følgende:

  • 7/9
  • 7/18
  • 7/38
  • 7/187
  • del av 7/3, 7/164 og 15/10

 

Plan ID 3413-323

Reguleringsarbeidet utføres for Sandvika Eiendom Stange AS v/Credo Gruppen AS. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet  og omfatter ovennevnte eiendommer og tilgrensende fortau, veier mm. Under planarbeidet kan området bli mindre.

PLankart Sandvikavegen 29

Formålet er å utarbeide detaljplan for del av område BA6 «Essotomta» av reguleringsplan med planID 036  Sandvikavegen. Målsettingen er å tilrettelegge for utvikling av eiendommene til boligformål. Det skal legges til rette for ca 100 gode og varierte boliger, med attraktive arealer på bakkeplan som et positivt tilskudd til omgivelsene.

En fortetting innenfor planområdet med boliger er i tråd med intensjonene i kommuneplanen og bygger opp om en
ønsket langsiktig utvikling av Ottestad. Det legges til rette for utvikling av planområdet i flere byggetrinn. Det legges til rette for to leilighetsbygg på 4 til 6 etasjer, arealer for lek og uteopphold, parkering og adkomst. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. I arbeidet med planforslaget vil det bli vurdert om det er aktuelt med utbyggingsavtaler mht. vann- og avløp (VA). Tomten er miljøsanert. Miljøteknisk undersøkelse er utført og rapporten ligger på kommunenes hjemmeside sammen med øvrige dokumenter.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: WIR Arkitekter AS, St. Olavs plass 2, 0165 Oslo. e-post: jwi@wir.no innen 19.8.2021.

Spørsmål om, eller innspill til, planarbeidet kan rettes til Jeannette Wikström, tlf 91316898, epost: jwi@wir.no
Planinitiativ og varsel om igangsettelse av regulering er tilgjengelig her..