Beskrivelse av prosjektet

Eksisterende Vik bru er bygget i 1941. Deler av konstruksjonen er trolig også eldre enn dette. Brua gir, slik den er utformet i dag, ikke tilfredsstillende sikkerhet for verken kjørende eller myke trafikanter. Det er ikke et tydelig avgrenset areal for myke trafikanter på og ved brua, rekkverket tilfredsstiller ikke gjeldende krav til styrke og sikkerhet, og konstruksjonen har generelt behov for oppgradering. Innlandet fylkeskommune vurderer fortløpende om tillatt aksellast skal settes ned som følge av tilstanden.

I planprosessen vil Innlandet fylkeskommune vurdere både å etablere helt ny Vik bru eller om eksisterende tørrmurte landkar kan gjenbrukes. Sistnevnte forutsetter at tilstanden på landkaret og grunnforholdene det står på vurderes som tilstrekkelig god, samt at hensynet til vannføring og flom i Vikselva tillater det. Geotekniske og hydrologiske undersøkelser utføres.

Det er behov for midlertidig bru i anleggsfasen. Det kan også bli behov for å bruke midlertidig bru for transport av byggematerialer til utbyggingen av Intercity mellom Kleverud-Sørli.

Innlandet fylkeskommune ser at det blir vanskelig å bevare bygningen som ligger helt inntil brua (tidligere smie, nå lager) og det må forventes at bygningen i prosessen vil bli foreslått revet. Dette fordi ny bru med gang- og sykkelveg, og midlertidig brukryssing i byggeperioden krever areal. Det er vanskelig å løse midlertidig trafikkavvikling og anleggsvirksomhet et annet sted enn ved brua.

Åpent møte

Innlandet fylkeskommune arrangerer åpent møte onsdag 1.september 2021 kl 18.00. Dersom du ønsker å delta på åpent møte må du melde deg på senest 27.august. Sted for åpent møte opplyses ved påmelding. Grunneiere og andre interesserte er velkommen til å delta. Representanter fra Innlandet fylkeskommune vil orientere om planarbeidet og prosjektet og kunne svare på spørsmål.

Påmelding skjer ved å sende e-post til arild.sundt@innlandetfylke.no.

Vi forholder oss til de gjeldende smittevernregler i nasjonalt og i Stange kommune angående Covid19-pandemien. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte opp.

Frist for innspill

Frist for å komme med uttalelser/innspill er 15.9.2021. Send disse skriftlig på e-post til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Oversendelsen merkes med saksnummer 2021/13132.

Videre prosess

Innlandet fylkeskommune skal i 2021 og deler av 2022 utarbeide et forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget vil sendes på høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre som får interesser berørt av forslaget. Offentlig ettersyn blir kunngjort i Stangeavisa og Hamar Arbeiderblad og kommunens- og fylkeskommunens hjemmesider. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget.

I forslag til handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet fylke er Vik bru tildelt midler for gjennomføring i 2023 og 2024. Handlingsprogrammet skal vedtas i oktober 2021.

På prosjektets nettsider vil informasjon legges ut videre i prosessen.

Grunnerverv

Gjennomføring av prosjektet vil medføre behov for erverv av grunn. Når reguleringsplanen blir vedtatt gir den hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Kabler og ledninger

I prosessen skal vi hente ut oversikt over alle kabler og ledninger i området som ligger i offentlige registre. Dersom du har private kabler, ledninger, vann- eller avløpsanlegg eller tilsvarende i grunnen så ønsker vi gjerne at du deler informasjon om dette med oss så kan ta høyde for dette i planleggingen. 

Vik bru

Det er innenfor dette planområdet den kommende reguleringsplanen vil holde seg innenfor er følgende. Som nevnt ovenfor er det ikke sikkert reguleringsplanen vil dekke hele arealet innenfor planområdet.

Bakgrunnen for omfanget av varslet planområde

Varslet planområde er nokså stort og omfatter med enn kun arealet rundt brua. Dette er fordi prosjektet, i tillegg til ny bru, innebærer:

  • gang- og sykkelveg fra Kongspartvegen til Refling Hagens veg
  • mulig høydejustering av Refling Hagens veg og Tangstubakken som følge av justeringer i høyde for ny bru. Avgrensningen er lagt inntil boliger i 2 og 4, og 26B som følge av mulig behov for tilpasninger på terrengnivå mellom eiendommene tilstøtende veger.
  • midlertidig anleggsområde
  • midlertidig omkjøringsveg, tenkt på midlertidig bru nord for eksisterende Vik bru
  • tilpasning og mulig oppgradering av avkjørsler til boligeiendommer som grenser mot Tangenvegen/Tangstubakken

Ta gjerne kontakt

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Arild Sundt på e-post arild.sundt@innlandetfylke.no eller telefon 92442383.