PlanID: 345. Varsel om oppstart av regulering sendes ut til grunneiere i og ved planområdet, samt til offentlige etater.

Mantena AS driver i dag jernbaneverksted ved Hamar stasjon på eiendommer som er eid av Bane NOR. Bane NOR ønsker sammen med Hamar kommune å omdisponere disse eiendommene til byutvikling. Mantenas leiekontrakt utløper derfor i 2023. I den forbindelse har Mantena startet prosess med etablering av nytt jernbaneverksted i tilknytning til Dovrebanen/ framtidig dobbeltspor ved Sørli i Stange. Arealet ved Sørli er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel.

Planområdet

Det aktuelle planområdet for nytt jernbaneverksted omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 114/37 (Stange almenning) og 114/14 (jernbanen). I tillegg inngår en aktuell vegtrasé mot Fv. 222 i varslet planområde. Denne vegen skal benyttes som midlertidig anleggsveg fra høsten 2021. Senere er det ønskelig å få etablert en ny vegforbindelse fra Kolostuen (E6) via Sørlivegen og ny veg parallelt med jernbanen til Jernsætervegen. Endelig løsning for veg vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Mantena er i dialog med Bane NOR for å få en godkjent løsning for sidespor til nytt jernbaneverksted. Det er aktuelt å etablere dette som et sidespor til eksisterende jernbane øst for tomta.

Konsekvenser

Det aktuelle arealet er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel og er konsekvensutredet i den forbindelse. Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner innenfor varslet planområde. Siden disse vil bli berørt av grunnarbeider er det søkt Innlandet fylkeskommune om frigivelse av 8 kullgroper. Deler av området er markert med aktsomhetsområde flomfare. Det er registrert to områder innenfor ordningen «Miljøregistrering i skog» innenfor området. Behov for støyberegninger vil bli vurdert.

Prosess og framdrift

Mantena AS ønsker å ha etablert nytt jernbaneverksted når dagens leieavtale ved Hamar stasjon utløper. Det innebærer behov for en rask framdrift for reguleringsplan. Det er ønskelig å starte grunnarbeider på tomta i september 2021. Antatt varighet for dette er 8 måneder. For å kunne ta i bruk den midlertidige anleggsvegen mot Fv. 222 er det behov for å gruse opp deler av denne traseen. Stange kommune har signalisert at det enten kan gis unntak fra krav om reguleringsplan for dette tiltaket iht. bestemmelse 4.1 i kommuneplanens arealdel, og/eller dispensasjon etter søknad. Nærmere omtale av denne prosessen fremgår av eget dokument.

Når tomta er klargjort vil det legges jernbanespor. Anleggsperioden for bygging av verksted er antatt å ha en varighet på ca. ett år.

Høring av reguleringsforslag skal etter planen gjennomføres høsten 2021, og det vil da bli anledning til å komme med merknader til et konkret planforslag.

Merknader

Frist for å sende merknader til varsel om oppstart er tirsdag 6. august 2021.

Merknader til oppstartsvarselet sendes til:

e-post: nilse.lundsbakken@asplanviak.no eller

post: Asplan Viak AS, Postboks 295, 2302 Hamar

Spørsmål rettes til Nils-Ener Lundsbakken, epost nilse.lundsbakken@asplanviak.no, mobil 905 19 701

Merknader til varsel om oppstart får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert, og er en del av det samlede planmaterialet som er grunnlag for videre behandling av reguleringsplanforslag.  

Jernbaneverksted Sørli