Statlige føringer

De siste årene har det være gjennomført en rekke sammenslåinger innenfor bransjen. Mindre selskaper blir en del av noe større for å møte stadig høyere krav til kompetanse, teknologisk utvikling og sikre strømforsyningen i en krevende framtid. Statlige føringer gir store selskaper bedre forutsetninger for å utvikle robuste kompetansemiljøer. Med denne utviklingen vil derfor større enheter kunne bidra til å bygge, vedlikeholde og drifte nettet på en mest mulig kostnadseffektiv måte. For kundene betyr dette at større enheter vil føre til en lavere nettleie enn hva for eksempel Stange Energi kan tilby.  
 
– Stange Energi gjør en viktig og svært god jobb og har gjort det gjennom over 100 år. Nå er det slik at samfunnet blir mer og mer avhengig av tilgang på strøm. For å møte morgendagens utfordringer er det helt nødvendig at vi vurderer hva som er de beste løsningene for Stange Energi i tida fremover, sier ordfører i Stange kommune Nils A. Røhne. 
 

Fremtidig organisering

Selskaper som Stange Energi er helt avhengig av hvordan sektoren reguleres på nasjonalt nivå, og i de senere år har utviklingen ikke styrket Stange Energi. Kommunestyret, som selskapets eier, har i dag vedtatt at Stange Energi skal starte en prosess for å klargjøre ulike alternativer for den fremtidige driften av konsernet. 
 
– Stange kommune er svært opptatt av å ivareta fellesskapets ressurser på en god måte. Vi ønsker at tida brukes godt for å finne de gode og riktige løsningene for fremtiden til Stange Energi, og vi er positive til å møte de endringene som blir nødvendig. Stange Energi representerer store verdier, både i økonomisk forstand og fordi samfunnet er kritisk avhengig av strøm, sier Røhne.
 
Administrerende direktør Ragnhild Skarstad Sveen er opptatt av å ivareta både ansatte og kunder i prosessen en nå går inn i. 
–Endringsprosesser kan skape usikkerhet. Sammen med kommunen som eier er vi opptatt av at de ansatte skal ivaretas på en god måte, sier Skarstad Sveen. –Vi ser også at kundene blir mer bevisste. Selv om dette er positivt, krever det mer av oss som selskap. Det er ikke lenger aksept for strømbrudd, og det er avgjørende at vi som selskap er rigget på en måte som gjør det mulig for oss å imøtekomme kundenes behov, sier hun.

 
Elektrifiseringen utfordrer

En gang i tiden var det relativt ukomplisert å forsyne folk med strøm. I dag er bildet mye mer sammensatt og energibransjen står også overfor store endringer i tida som kommer. 
–For å møte et økt behov for strøm, og ikke minst for at vi skal kunne nå klimamålene, må samfunnet elektrifiseres i mye større grad enn i dag. Dette gjør at kraftbransjen blir både viktigere og mer komplisert enn den har vært. Det er nødvendig at bransjen hele tiden ser etter nye løsninger og alternativ organisering for å møte fremtidens behov, sier Røhne.
 
Samfunnet blir mer og mer avhengig av at strømmen er tilgjengelig. Det grønne skiftet innebærer en betydelig elektrifisering av hele samfunnet. Det vil stadig komme mer lokal og miljøvennlig strømproduksjon inn i nettet i form av solcelleanlegg og vindmøller. Innen både transportsektoren og industri dukker det opp nye behov som krever mye strøm. På samme tid er overvåkningen betydelig endret. Det brukes sensorer, droner og automatisk styring i en stor skala til sammenligning med tidligere. Denne utviklingen vil bare fortsette og er svært utfordrende for mindre selskaper som Stange Energi.