Tiltakshaver er Hagen og Godager Eiendom AS. Planområdet er ca. 7 dekar, består av gnr/bnr 6/5, 6/22, samt mindre del av gnr/bnr 7/1 og 410/19. 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av leilighetsbygg opp til 4 etasjer med uteoppholdsarealer og underliggende parkering.

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål og mindre del til grønnstruktur. I kommunedelplan for Ottestad og i reguleringsplan for Rv222 Bekkelaget – Sandvikavegen er eiendommen disponert til boligformål og fortettingsområde. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom
tiltakshaver og Stange kommune.

Se planen her

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidog forhandling av utbyggingsavtale kan innen 25.06.2021 sendes til: PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til rag@p1.no og post@stange.kommune.no.

kart