Hoberg skoleDet er behov for en mindre planendring for å kunne tilrettelegge for totalrenovering av eksisterende sentralfløy og reetablering av ny sørvestlig fløy på Hoberg skole i Ottestad. I tillegg skal planen legge til rette for nytt og oppgradert uteoppholdsareal, i tillegg til nye løsninger for hente- og bringesone og av- og påstigning for buss. 

I det tilfellet at det innkommer merknader som er til hinder for en forenklet behandling er dette et varsel om oppstart av planarbeider jf. Pbl. §12-8.

Se plandokumentene i vårt planregister

Visualisering av nye Hoberg skole i 3D modell - klikk her

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Norconsult AS v/ Erik Jensen, telefon 91 36 92 25, e-post erik.jensen@norconsult.com . Frist til å inngi merknader til planendringene er den 24.05.2021 og sendes skriftlig til: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, eller til post@stange.kommune.no .

For mer informasjon se norconsults hjemmesider: www.norconsult.no .

Hoberg øst