Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Sørliterminalen Stange AS.

Formålet med planen er å åpne for oppfylling av rene gravemasser innenfor planområde. Området vil driftes som del av Sørli massetak og etterbruk av området vil være LNF. Det vil være snakk om en midlertidig omdisponering over en del år. Planområdet ligger sør på eiendommen til Sørli tømmerterminal. Planområdet omfatter deler av gnr/bnr 146/3 og 114/14 (eksisterende jernbane) og dekker et areal på ca. 41 dekar.

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning til å være utredningspliktig jf. § 8 b) jf. vedlegg II nr. 11 k) deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000m3 masse, dersom planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger etter §10.

Varslingsdokumentene ligger i vårt planregister

Merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no  eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Høringsfrist er 24. mai 2021.

Last ned brev til berørte parter her

Sørli Foto Skyphoto