Stange kommune følger prioriteringsrekkefølgen til FHI. Her kan du lese mer om begrunnelsen for prioriteringsrekkefølgen og anfebalingene (FHI).

 

Gruppe 1: Beboere i sykehjem 

 • Innbyggere med langtidsplass i institusjonene og beboere i tilsvarende boform for eldre med heldøgnsbemanning (Vallset bofellesskap for personer med demens og helsdøgnsbemannede omsorgsboliger ved Stange helse- og omsorgssenter)

 

Gruppe 2: Alder 85 år og eldre

 

Gruppe 3: Alder 75-84 år 

 • I uke 5 ble det sendt ut brev til innbyggere i kommunen i aldersgruppen 75-84 år, med informasjon om å registrere seg for om de ønsker vaksine eller ikke. I denne aldersgruppen har vi ca. 1400 personer. De som takker ja til tilbud om vaksinering, vil kunne bestille time for vaksinasjon, så snart det er deres tur. Stange kommune følger nasjonale retningslinjer for prioriteringsrekkefølge.

   

Gruppe 4: Alder 65-74 år  og personer med risikosykdommer 18-64 år - vaksineres nå

 • Fastlegene melder til kommunen hvem som er i høyrisikogruppen, gjelder også innbyggere i alder 65-74 år. Det gjelder disse sykdommene:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

Gruppe 8: Alder 55-64 år 

Gruppe 9: Alder 45-54 år 

Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år

Gruppe 11: Alder 25-39 år