Områdereguleringsplanen for Åkersvika Hageby omfatter det tidligere institusjonsområdet Åkershagan med tilgrensende områder. Hensikten med planarbeidet er å opprettholde områdets grønne preg og landlige kvaliteter, samtidig som det legges til rette for urbane boligløsninger i konsentrert bebyggelse. Det planlegges for høy utnyttelse, med fokus på særegne områdekvaliteter. Åkersvika Hageby skal være en grønn bydel - en hageby - som stimulerer og styrker ferdsel til fots, på sykkel eller via kollektivtransport. Sosiale treffpunkt og arenaer skal gis tilstrekkelig prioritet i bydelsutviklingen. Avhengig av videre planlegging og detaljering vil Åkersvika hageby fullt utbygget gi rom for ca. 1500-1700 beboere.

 

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser og planbeskrivelse, kvalitetsprogram samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på: https://www.arealplaner.no/stange3413/arealplaner/229 under fanen «planbehandlinger».

Det vil bli avholdt et åpent møte via tjenesten Teams i løpet av april, og informasjon om dette og link til møtet legges ut på kommunens hjemmeside.

Det er også mulig for lag og foreninger, andre å ta kontakt med saksbehandler hvis behov for ytterligere avklaringer/møter.

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes til kommunen vi e-post til post@stange.kommune.no eller via post til Stange kommune, Postboks 214, 2336 innen 22. mai 2021.

Saksbehandler:  Arealplanlegger Siw Monika Niva Telefon: 40434117.