Intensjonen med undersøkelsen er å innhente nyttig informasjon i måten vi skal jobbe på fremover med å skape fremtidige gode møteplasser og legge til rette der det allerede er møteplasser. Det er viktig for kommunen å få innbyggernes tilbakemeldinger og innspill og også kunne belyse innbyggernes bruk og behov.