Målet med tilskuddsordningen "kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter"  er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Stange kommune er tildelt kroner 1.934.035 til kompenasjonsordning til lokale virksomheter.

Lokale virksomheter

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det søkes via: www.regionalforvaltning.no 
Søk opp Stange kommune når man har logget seg inn på ordningen.

Retningslinjer

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter.  Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Det vil vektlegges om de har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.    
  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

Utdrag fra regnskap som viser kostnader og tap må vedlegges søknaden som vedlegg. Ordningen gjelder for perioden 1. mars 2020 til og med 28. februar 2021.  

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søker må ha tilhørighet til Stange kommune. 

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Stanges næringsliv kan søke gjennom Næringsfondet og ev. Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Dokumentasjon

I vedlegg skal det framkomme: 

  • Omsetningssvikt i % for perioden(-e) det søkes for.
  • Antall ansatte og årsverk (hvis endring i perioden oppgis dette). Oppstartsår for dagens drift (beskriv hvis det har vært endring av selskapsform i søkeperioden).
  • Beskrivelse av mottatt tilskudd fra kompensasjonsordninger for omsøkte periode.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen bes dette beskrives. 

Bekreftelse fra regnskapfører/revisor kan etterspørres.  
Søknaden er basert på tillit. Bedrifter som har meldt oppbud eller er begjært konkurs på søkertidspunkt er ikke søkeberettiget.

Søknadsfrist er 14. april 2021

Bedrifter som har meldt oppbud eller er begjært konkurs på søkertidspunkt er ikke søkeberettiget.

Ny kompensasjonsordning ble landert 25. mars. Fra v.: Heidi Karlsen, Svein Frydenlund, Herte Helgestad, Erik Habberstad og Tor RullesatdNy kompensasjonsordning ble landert 25. mars. Fra v.: Heidi Karlsen, Svein Frydenlund, Herte Helgestad, Erik Habberstad og Tor Rullesatd