StorgataStatus 24. juni

Uke 26 (28. juni-4. juli)

- Dette innebærer at vi jobber oss fra Sentrumsgården til Stange Elektriske mandag-onsdag, sier vegingeniør Maria Johnsen. Vi vil flytte med oss gjerder fortløpende og legge til rette slik at vi hindrer adkomsten kun i korte perioder. Vi unngår dessverre ikke at det vil bli noen ulemper og utfordringer med adkomst, men dette vil være kortvarig, sier Maria.

Arbeidene på fortau/ sideareal på motsatt side av Storgata, mot Lindbo vil foregå torsdag og fredag. Her vil Lindbo fortsatt ha adkomst fra gangvegen. Det kan bli noen ulemper for M.Pettersson i det vi skal forbi inngangspartiet her, men vi deler det opp så godt vi kan, så det vil bli kortvarig.

Klargjøring for asfaltering innebærer også at vi må fjerne ramper og løse trapper. Disse vil bli erstattet med paller inntil fortauet er ferdig asfaltert. Trapper og ramper vil bli satt tilbake i løpet av uke 28. 

Terrassen ved Sentrumsgården vil bli fjernet 8. juli (uke 27) og satt på plass igjen starten av uke 28, når asfalten er ferdig.

Fortau/sideareal fra Skolegata til Jernbanegata er det stor usikkerhet rundt når blir ferdigstilt. Dette er avhengig av fremdrift og kapasitet til asfaltleverandør. Men trolig blir klargjøring utført i uke 27, og forhåpentligvis asfaltering.

Uke 27 (5. - 11. juli)

Det vil bli asfaltering av kjørebane og fortau/sideareal denne uke. Fortau/sideareal mellom Sentrumsgården og Stange Elektriske blir utført fredag 9. juli. Dette innebærer at det ikke vil bli mulig å komme seg til sine lokaler her denne dagen, for de som ikke har alternativ adkomst.

Uke 27 vil være utfordrende med tanke på kryssinger og adkomst gjennom gata på grunn av asfaltarbeidene, men vi vil åpne der det er mulig, så snart det er mulig. Adkomst til Lindbo vil være ivaretatt under asfalteringen. Det kan bli noe ulemper ved M. Pettersson, trolig torsdag 8. juli, men tilrettelegger så godt som mulig.

Det er altså fra Sentrumsgården til Stange Elektriske det ikke vil bli mulig å komme til fra Storgata fredag 9. juli.

Asfaltering av fortau/sideareal fra Skolegata til Jernbanegata utføres i uke 27 dersom det er tilstrekkelig kapasitet hos asfaltleverandør. Dette blir dessverre først klart i uke 27.

 


Status 2. juni

Her vil en stor del av arealet (fra Lindbo og opp til fylkesvegen) bli steinlagt. Dette arbeidet vil starte opp nå.

Samtidig jobbes det med oppbygging av den nedre delen av Storgata. Her starter arbeidet med igjenfylling og oppbygging av krysset Storgata/Skolegata, samt at arbeidene fortsetter ned mot Jernbanegata.

Her vil det jobbes med masseutskiftning, nedsetting av sluk og fundament for lysmaster og flaggstenger.

Ikke alt arbeid er like synlig

Arbeidet går fremover, men det foregår en del arbeider i grunn som tar tid og som ikke er like synlige.

Selv om det nå ser ut til å nærme seg ferdig på den øverste delen, gjenstår det mye og krevende arbeid. Ikke minst med å holde åpne passasjer mens man utfører jobben.

Så lenge arbeidene foregår ute i kjørefeltet går det greit, men når vi nå etter hvert skal ta fortauene inn til fasaden vil det bli krevende, og umulig å opprettholde full adkomst for alle.

Se bildegalleri nederst i saken.


Status 29. april

Gjenoppbyggingen av Storgata er i full gang.

Nå blir det endret gå-mønster

- På grunn av kabelarbeider i fortauet vil det bli litt mer utfordrende å ta seg frem på fortauet langs fasadene de neste to ukene, sier vegingeniør Maria Johnsen.  Det vil fortsatt være mulig å komme seg til alle butikker og serveringssteder, men man må kunne påregne å gå andre veier, enn det man har gjort hittil.

- Det vil si at gå-mønstret kan endre seg noe fra dag til dag, avhengig av hvor vi må stenge fortauet for å få gjort jobben, sier Johnsen

Arbeidet utføres på en så skånsom måte som mulig og det tilrettelegges så godt som mulig for at alle skal ha god nok adkomst.

Dessverre vil det bli en litt utfordrende periode en liten stund fremover.

Plantekasser og fundament til lysmaster

Fra Skolegata til Kirkevegen er det lagt fiberduk og kjørt inn knust fjell til forsterkningslag, og alle sluk og kummer er satt. Det vil i grove trekk si at vi har bygd opp igjen kjørebanen.  

Entreprenør er nå i ferd med å sette plantekasser og fundament for lysmaster.

For å komme videre med denne delen av Storgata så gjenstår det å legge kabler for gatelys og fiber, slik at anleggsgartener kan begynne sine arbeider med å sette kantsteiner og bygge opp igjen overflatene.

Kabler til gatelys, fiber og strømsøyler må legges i fortauene, for å ikke komme i konflikt med andre ting i bakken, som vann og avløp.

For å få lagt kablene kreves det at vi må ta bort asfalten på en større del av fortauet enn det som er gjort hittil. Det gjelder spesielt på de partiene hvor det er smalt mellom vegen og fasaden på byggene.

 


Status 13. april 

Fra uke 15 (denne uken) vil Storgata stenges helt, for arbeider i krysset Storgata/Skolegata.

Her skal vi masseutskifte og bygge opp igjen nytt kryss, i tillegg til noe jobb med vann og avløp. Dette medfører at det vil bli stengt for kjørende både i Storgata og gjennom Skolegata, som varslet 7. april.

- Det vil også i en periode bli stengt for gående rundt krysset i Skolegata, da vi må jobbe helt inntil fasaden, sier vegingeniør Maria Johnsen. Det vil si at de som skal til butikker og lokaler på nordre side av Storgata (mot Brovold/Apotek1/Petterson/Chiba) er nødt til å gå fra Kirkevegen, da det ikke vil være mulig å komme frem langs fasaden fra Skolegata.

Gangpassasjen inntil fasaden, fra Skolegata, vil bli åpnet igjen så fort arbeidene med krysset er ferdige og det er mulig å åpne igjen.

Det var tidligere tenkt at når krysset var ferdig utbedret så ville det bli mulig å kjøre gjennom Skolegata. Men på grunn av behov for forflytning av masser så vil arbeidene med masseutskiftning fortsette nedover mot Jernbanegata.

Dette innebærer at Storgata fortsatt vil være stengt for biltrafikk, sammen med Skolegata, trolig frem mot sommerferien. For å få utført de nødvendige arbeidene med Storgata og bli ferdig innen fristen, vil det være helt nødvendig å holde hele dette området stengt. Både som følge av arbeidene som skal utføres og anleggstrafikken.

Vi beklager ulempene dette medfører og det vil bli åpnet igjen for ferdsel så snart det er mulig.

Arbeidene som nå pågår en stund til fremover er arbeider i grunnen, med blant annet kabler og kummer. Og fremdriften vil derfor ikke være så synlig i den nærmeste tiden. Dette vil først bli tydeligere når vi begynner å kjøre inn igjen masser og bygger opp igjen vegen.

Storgata april 2021


Status 7. april

Vi har nå kjørt ut nesten all masse i den øverste delen av Storgata og jobber nå med å sette ned nye sluk. Før vi etter hvert skal kjøre inn ny masse og bygge opp igjen kjørebanen, sier vegingeniør Maria Johnsen.

Fra neste uke (uke 15) vil det, i tillegg til arbeidene i øvre del av Storgata, foregå arbeider i krysset Skolegata/Storgata.

Dette innebærer at Storgata vil bli helt stengt, samt adkomsten via Skolegata. Dette arbeidet vil fort kunne ta 1-2 uker, og krysset kan åpnes igjen.

Det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre for gående til butikkene, men det vil dessverre bli litt lengre å gå rundt en periode.

Se flere bilder i bildegalleriet nederst i saken.


Status 19. mars

Noen av Lindetrærne har dessverre måtte tas ned på grunn av anleggsarbeidene. Det vil komme opp igjen flere nye trær i Storgata når vi kommer lengre utover i prosjektet. De som står igjen nå skal bevares. 

Asfalten er fjernet i kjørebanen i den øverste delen, fra Kirkevegen og ned til Skolegata. Vi har også fjernet skiltstolper, lysmaster og flaggstenger i hele gata. 

Arbeidene i Storgata vil i hovedsak bestå av masseutskiftning i vegbanen og klargjøring for gartnerarbeider et godt stykke ut i april/mai. Anleggsgartner vil etter planen komme inn i begynnelsen av mai. 

Vi har satt anleggsgjerder ca. 2,5 meter fra fasadene slik at det skal være mulig å passere med vareleveranser og komme seg frem til alle butikkene. 

For å komme til butikkene på nordsiden, må du enten gå via Skolegata eller ned fra Kirkevegen. Det er dessverre ikke mulig å ha gjennomgangspassasje midt i anlegget enda, da vi driver med masseutskifting på hele strekningen mellom Kirkevegen og Skolegata. Dette vil bli åpnet opp igjen så snart det er praktisk mulig for entreprenør.