Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Vi vet enda ikke nok om vaksinenes egenskaper, og om vaksinene hindrer videre smitte til andre. Utgangspunktet er derfor at smitteverntiltak må opprettholdes til vi har mer kunnskap om dette. Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.

Rådene fra helsemyndighetene til vaksinerte, hjemmeboende eldre;

  • Vaksinerte eldre som bor hjemme kan ha nær fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte personer, og de samme over tid. De bør ikke ha nær kontakt med flere enn nasjonale (eller lokale) bestemmelser tilsier. De eldre må selv definere hvem som er sine nærmeste.
  • Hvis både den eldre og den de møter er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt. Med nær fysisk kontakt menes blant annet klemming.
  • Kontakten med vaksinerte personer kommer i tillegg til de uvaksinerte personene beboeren selv har definert som sine nærmeste.
  • Vaksinerte eldre kan etter vaksinasjon leve mindre tilbaketrukket, men bør følge nasjonale (eller lokale) smittevernråd. Med "mindre tilbaketrukket" menes at de stort sett kan leve som alle andre i samfunnet.
  • Ledelsen i hjemmetjenesten oppfordres til å innhente informasjon om status mht. vaksinasjon mot covid-19 blant ansatte, pasienter og brukere.
  • Foreløpig anbefales at alle ansatte, også de vaksinerte, holder minst en meters avstand til andre hvis mulig. Det gjelder også hvis bruker er vaksinert. Dette er fordi det er usikkerhet om hvor godt vaksinen beskytter mot smittespredning.
  • For pasienter/brukere med nedsatt immunforsvar eller dersom det av annen grunn vurderes mulighet for redusert vaksineeffekt, anbefales det at lege gjør en individuell vurdering.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rad-til-vaksinerte-hjemmeboende-eldre-og-andre-i-risikogrupper/id2836230/